بایگانی نویسنده: mitra4--javid

سواحل جنوبی دریای خزر، پیامدهای اقتصادی

ایستگاه بندر انزلی ماهمعدل حداکثرمعدل حداقلحداکثر مطلقحداقل مطلقمتوسطدی۳/۱۰۱/۴۲۱۰۵/۱۰بهمن۷/۱۲۶/۶۴/۲۴۲۲/۱۳اسفند۶/۱۰۲/۶۱۸۱۵/۹فروردین۴/۱۴۱/۱۱۸/۲۲۲/۷۱/۱۶اردیبهشت۳/۱۷۲/۱۴۶/۲۲۶/۱۰۶/۱۶خرداد۳/۲۶۸/۲۰۴/۲۹۲/۱۶۹/۲۲تیر۶/۲۸۳/۲۳۶/۳۰۸/۱۸۷/۲۴مرداد۸/۲۹۹/۲۳۳۲۲۰۲۶شهریور۵/۲۷۲/۲۲۸/۳۳۶/۱۴۲/۲۴مهر۷/۲۳۶/۱۸۲۶۲/۱۶۱/۲۱آبان۳/۲۰۸/۱۳۳۱۲/۵۱/۱۸آذر۱۲۸/۶۱۵۸/۴۹/۹ مأخذ: سازمان هواشناسی کشور نمودار ۴-۱: تغییرات ماهیانه پارامترهای دما در ایستگاه بندرانزلی ۴-۲-۳-۲. بارندگی با نگاهی به آمار بارندگی شهرهای جنوبی دریای خزر در می‌یابیم که میزان بارندگی در طول سواحل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 4 دیدگاه

شرایط آب و هوایی، ژئومورفولوژیک

بارندگی را در دوره آماری ۵۹ ساله ثبت کرده‌اند و همچنین ماه‌های خرداد و تیر هر یک با ۲ روز، کمترین تعداد روزهای با بارندگی بین ۵ تا ۱۰ میلیمتر را به خود اختصاص داده‌اند. نمودار ۳-۵: تعداد روزهای با … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 2 دیدگاه

موانع و محدودیت، ساختار اقتصادی

به‌صورت کنونی پدید آوردند. فعالیتهای زمین‌ساختی با حضور و بالا آمدگی کوه‌های قفقاز و البرز در باختر و خاور فرورفتگی‌های کورا، ترک و کاکن، در باختر و جنوب خزر، گسترش بستر حوضه عمیق جنوبی، ناهمواری‌های کم ارتفاع بخش خاوری و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 3 دیدگاه

ژئومورفولوژیک، مخاطرات محیطی

y (شناخت). morph بیانگر حوزه قلمروی است که شکل‌شناسی در آن حوضه صورت می‌گیرد و مفهوم لوژی به مورف اشاره دارد. موضوع اصلی این کلمه شکل‌شناسی است و شکل‌شناسی اساس معرفت محقق قرار می‌گیرد. در اینجا اشکال چیزی جز اجزاء … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 4 دیدگاه

ژئومورفولوژیک، تغییرات خطوط ساحلی

۴-۳-۲. زمین‌شناسی و تکتونیک ۷۶ ۴-۳-۳. منابع تأمین‌کننده آب دریای خزر ۷۷ ۴-۳-۴. خلیج‌ها، جزایر و بنادر ۷۹ ۴-۳-۵. شرایط اقلیمی گذشته و بازتاب تغییرات اقلیمی بر جغرافیای ساحلی ۷۹ ۴-۳-۶. رابطه تغییرات اقلیمی و نوسان سطح آب دریای خزر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 3 دیدگاه

کارکردگرایانه

بهترین‏ ستایش‏ها از آزادی‏ – در همان چشم‏انداز بورژوازی قضیه-، در آثار بهار وجود دارد و زیباترین‏ ستایش‏ها از مفهوم وطن، باز هم در دیوان‏ او به چشم می‏خورد. بهار به سبب‏ آگاهی وسیعی که از گذشته‏ی ایران‏ داشت و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | ۱ دیدگاه

مسایل اجتماعی، طبقات اجتماعی

کردند از بر دایم به فکر چرنیل و دفتر علم عدد را خوانند یکسر گوید معلّم چون بارکالله اطفال نورس دستهبهدسته اندر مکاتب چون گل نشسته بر طوف تحصیل احرام بسته از قید موهوم بالمرّه رسته (جاودانهی اشرفالدّین، ص ۴۶۳) … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 3 دیدگاه

میرزا آقاخان نوری، اجتماعی و فرهنگی

بر میگردد (سیمون، ۱۳۶۴، ص ۷۳۲) واژهی “روشنفکر” در زبان فارسی همچنین معادل واژه، aufklarer در زبان آلمانی و واژگان متنوّر، متنوّرالعقل، مفکّر و مثقّف در زبان عربی است. علاوه بر این معنای وصفی، واژهی “انتلکتوئل” یک معنای اسمی نیز … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 4 دیدگاه

مرکز آموزش عالی، موازین اسلامی

آزادیخواهان وضع نامطلوبی داشتند، زیرا دستگاه‌های چاپ و کاغذ و همهگونه ابزار کار، در دست دولتیان و مستبدّان بود. با این همه، تبلیغات و مبارزات قلمی آزادیخواهان در روزنامهها تمرکز یافت و بدین طریق ادبیّات عهد انقلاب در چارچوب تنگ … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 2 دیدگاه

کالاهای خارجی

داشت. بدین سبب، در حوزهی نثر، طنز والایِ علی اکبر دهخدا با عنوان چرندوپرند، در روزنامهی صور اسرافیل چاپ میشد، از خوانندگان دل میبرد و در حوزهی شعر، اشعار فکاهی سیّد اشرفالدّین حسینی که در انتقاد از اوضاع سیاسی و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | 4 دیدگاه