پایان نامه با کلید واژه های آلبومين، معنيداري، شير، گوسالهها

ويي بر سطح ماده خشک شير پس از شيرگيري تاثير معنيداري بر آلبومين سرم خون گوسالهها داشت در گروهي که شير با ماده خشک بالا همراه با گياهان دارويي مصرف کرده بودند آلبومين بيش تري نسبت به گوسالههايي که فقط شير دريافت کرده بودند داشتند (03/3 و6/2،05/0>P). آلبومين عمده ترين پروتئين خون است که در کبد ساخته مي شود و در واقع مثل آنتي اکسيدانها عمل ميکند و بافتها و سلولها را از آسيب راديکالهاي آزاد محافظت مي نمايد. آلبومين به فرآوردههاي دفعي، سموم و داروهاي مضر که ممکن است به بدن آسيب بزنند متصل و موجب دفع آن ها ميشود. همچنين بافر عمده بدن است و تعادل اسمزي را حفظ ميکند. افزون بر آن، آلبومين باعث انتقال بسياري از ويتامينها، مواد معدني و هورمونها در خون ميشود. هر چقدر ميزان آن بيش تر باشد، بهتر است و شاخصي از سلامتي دام ميباشد. در راستا با نتايج پژوهش حاضر، خليف و همکاران(2012) آزمايشي را بر روي 28 بز شيري که 7 روز زايش کرده بودند انجام دادند، آزمايش به مدت 90 روز انجام شد، گروهي که روغن زنجبيل دريافت کردند، ميزان آلبومين سرم خون آن ها نسبت به گروه شاهد به طور معنيداري بالاتر بود (2/3 در مقابل 93/2، 002/0 P=) [90]. سلطان و همکاران(2009) ترکيبي از روغن گياهان دارويي اکاليپتوس ، نعناع وکريستال جوهر نعناع خشک را به مدت 8 هفته در شير به مصرف گوسالهها رساندند که در سطح 94 و 281 ميليگرم، آلبومين سرم خون گوسالهها نسبت به گروه شاهد به طور معنيداري بالاتر بود(43 و 47 در مقابل 3/38 گرم در دسيليتر05/0>p) ولي در سطح 187 ميليگرم نسبت به گروه شاهد در مقدار آلبومين سرم تفاوت معنيداري ديده نشد(054-8-5- گلوبولين
افزودن گياهان دارويي بر ميزان گلوبولين سرم خون گوسالهها در پيش از شيرگيري تاثير معنيداري را نشان ندادند (05/0P)، اما در پس از شيرگيري تاثير معنيداري ديده نشد(05/0P). غلظت گلوبولين به عنوان يک پروتئين فاز حاد مثبت که در زمان التهاب غلظت آن در خون افزايش مييابد با افزايش غلظت ماده خشک شير به طور معنيداري کاهش يافت. به نظر ميرسد که افزايش ماده خشک شير و به دنبال آن تامين نياز انرژي و پروتئين موجب تقويت سيستم ايمني در گوسالهها پيش از شيرگيري شده است. خليف و همکاران(2012) آزمايشي را بر روي 28 بز شيري که 7 روز زايش کرده بودند انجام دادند، آزمايش به مدت 90 روز انجام شد، گروهي که روغن زنجبيل دريافت کردند، ميزان گلوبولين سرم خون آن ها نسبت به گروه شاهد به طور معنيداري پائين تر بود (04/3 در مقابل 35/3، 0001/0 P=) [90]. سلطان و همکاران(2009) ترکيبي از روغن گياهان دارويي اکاليپتوس، نعناع وکريستال جوهر نعناع خشک را به مدت 8 هفته در شير به مصرف گوسالهها رساندند که در سطح 94 ميليگرم گلوبولين سرم خون گوسالهها نسبت به گروه شاهد به طور معنيداري بالاتر بود(3/28 در مقابل 5/21 گرم در دسيليتر05/0>p) ولي در سطح 187و 281 ميليگرم نسبت به گروه شاهد در مقدار گلوبولين سرم تفاوت معنيداري ديده نشد(05فصل پنجم
“نتيجه گيري”

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.