منابع و ماخذ پایان نامه ، استاندارد، [27]:، بستههای

به گیرنده کمک میکند تا خود را برای دریافت اطلاعات اصلی آماده سازد.
هدر لایه فیزیکی بلافاصله بعد از هدر همزمانی آمده و شامل اطلاعاتی چون نرخ ارسال داده و اطلاعات چون طول فریم میباشد.
ساختار بستههای اطلاعاتی در این استاندارد برای این پروتکل به صورت زیر میباشد [27]:

شکل4- 12: ساختار بستهی اطلاعاتی پروتکل فاصلهیاب در استاندارد IEEE.802.15.4a

فصل پنجم:
بهینهسازی سیستمهای مکانیاب مبتنی بر فناوری فراپهنباند

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.