منابع پایان نامه ارشد درمورد اکسیداسیون

با استفاده از پلی تیوفن و نانوکامپوزیت های آن………………..۸۸
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ اکسیداسیون-احیا پلی تیوفن و پلی پیرول………………………………………………………………………..۷
شکل ۱-۲ دوپه شدن…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
شکل ۱-۳ احاطه شدن سطح مونومر بوسیله پایدارکننده………………………………………………………………..۱۸
شکل ۱-۴ اجزای فرایند جذب سطحی………………………………………………………………………………………………۴۲
شکل ۱-۵ مراحل جذب در سطوح درونی…………………………………………………………………………………………۴۴
شکل ۳-۱ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن بدون مواد افزودنی…………………………………………۷۲
شکل ۳-۲ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی استایرن بدون مواد افزودنی……………………………………..۷۲
شکل ۳-۳ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن با استفاده از ماده افزودنی پلی وینیل کلرید….۷۳
شکل ۳-۴ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن با استفاده از پلی و ینیل پیرولیدون……………….۷۳
شکل ۳-۵ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن با استفاده از پلی و ینیل پیرولیدون……………….۷۴
شکل ۳-۶ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن – پلی وینیل کلرید در حضور پلی وینیل پیرولیدون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
شکل ۳-۷ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن – پلی استایرن بدون پایدارکننده…………………..۷۵
شکل ۳-۸ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن – پلی استایرن با پلی وینیل پیرولیدون………..۷۵
شکل ۳-۹ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن – پلی استایرن با پلی وینیل پیرولیدون………..۷۶
شکل ۳-۱۰ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن – سیلیسیم دی اکسید……………………………….۷۷
شکل ۳-۱۱ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن – سیلیسیم دی اکسید (بعد از جداسازی)…۷۷
شکل ۳-۱۲ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن / سیلیسیم دی اکسید در حضور پلی وینیل پیرولیدون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
شکل ۳-۱۳ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی تیوفن / سیلیسیم دی اکسید با پلی وینیل پیرولیدون(بعد از جداسازی)…………………………………………………………………………………………………………………۷۸
شکل ۳-۱۴ تصویر میکروسکوپ الکترونی پلی وینیل کلرید خالص…………………………………………………۷۹
شکل ۳-۱۵ تصویر میکروسکوپ الکترونی اکسید سیلیسیم خالص………………………………………………….۷۹
شکل ۳-۱۶ طیف FTIR پلی تیوفن در محیط آبی…………………………………………………………………………۸۱
شکل ۳-۱۷ طیف FTIR پلی تیوفن در حضور پلی وینیل کلرید در محیط آبی……………………………۸۲
شکل ۳-۱۸ طیف FTIR پلی تیوفن در حضور پلی وینیل پیرولیدون در محیط آبی…………………….۸۲
شکل ۳-۱۹ طیف FTIR پلی تیوفن در حضور پلی وینیل کلرید و پلی وینیل پیرولیدون در محیط آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
شکل ۳-۲۰ طیف FTIR پلی استیرن در حضور پلی وینیل پیرولیدون در محیط آبی…………………۸۳
شکل ۳-۲۱ طیف FTIR پلی تیوفن/ پلی استیرن در محیط آبی……………………………………………………۸۴
شکل ۳-۲۲ طیف FTIR پلی تیوفن/ پلی استیرن در حضور پلی وینیل پیرولیدون در محیط آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
شکل ۳-۲۳ طیف FTIR پلی وینیل کلرید…………………………………………………………………………………….۸۵
شکل ۳- ۲۴ منحنی XRD پلی تیوفن خالص……………………………………………………………………………….۸۶
شکل ۳- ۲۵ منحنی XRD نانوذره SiO2 ……………………………………………………………………………………86
شکل ۳- ۲۶ منحنی XRD پلی تیوفن / نانوذره SiO2 ……………………………………………………………….87
شکل ۳- ۲۷ منحنی XRD پلی تیوفن / نانوذره SiO2در حضور پلی وینیل پیرولیدون……………..۸۷

فهرست جداول

جدول ۱-۱ تغییرات خواص در برابر محرک های الکتریکی………………………………………………………………….۴
جدول ۱-۲ هدایت الکتریکی پلیمرهای رسانا دوپه شده……………………………………………………………………….۹
جدول ۲-۱ مشخصات دستگاه های مورد استفاده در این تحقیق…………………………………………………….۵۸
جدول ۲-۲ اسامی ومشخصات مواد مورد استفاده در این تحقیق………………………………………………………۵۹
جدول ۳-۱ : میانگین اندازه ذرات پلی تیوفن……………………………………………………………………………………..۷۹
جدول ۳-۲ : نتایج درصد حذف

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.