پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، عملکرد شغلی، رضایت شغلی، رضایت شغل

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد ۸۴۰ نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می‌باشد که در سال ۱۳۹۲ مشغول فعالیت بودند و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۲ نفر انتخاب شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشتمل بر ۲۳ سؤال بوده است. این تحقیق از نظر نوع توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و به منظور کنترل پایایی پرسشنامه، نخـست ??۳۰ عدد پرسشنامه در بین کارکنان بـه طـور ????تصادفی توزیع گردید و با استفاده از روش آلفای کرانباخ، پایـایی پرسـشنامه‌ها?? مورد تأیید قرار گرفت. سپس این داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss ورژن ۱۸ تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می‌گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله‌ای و هیستوگرام ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهارنظر نمود. نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که بیشترین تأثیر در رابطه بین ابعاد تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی مربوط به متغیر توانمندسازی می‌باشد.

واژگان کلیدی: تعهد مدیران به کارکنان، آموزش، توانمندسازی، پاداش، عملکرد شغلی

“فهرست مطالب”
عنوان صفحه
فصل اول.کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- چهارچوب نظری تحقیق ۴
۱-۴- اهمیت ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۵- اهداف تحقیق ۶
۱-۶- فرضیه‌های تحقیق ۷
۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی واژه‌های تحقیق ۷
۱-۷-۱-تعریف نظری ۷
۱-۷-۲- تعریف عملیاتی ۸
۱-۸- قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۸-۲- قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری) ۹
۱-۸-۳- قلمرو زمانی تحقیق ۹
فصل دوم. مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- بخش اول: تعهد سازمانی ۱۱
۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی ۱۱
۲-۲-۲- تاریخچه تعهد سازمانی ۱۳
۲-۲-۳- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی ۱۴
۲-۲-۳-۱- مدل “مودای” و همکاران ۱۴
۲-۲-۳-۲- مدل “استیرز” و همکاران ۱۵
۲-۲-۳-۳- دیدگاه “ریچرز” ۱۶
۲-۲-۳-۴- دیدگاه “بکر” و “بیلینگس” ۱۷
۲-۲-۳-۵- مدل “مارتین” و “نیکولاس” ۱۸
۲-۲-۳-۶- مدل “مایر” و “شورمن” ۱۹
۲-۲-۳-۷- مدل “می‌یر” و “آلن” ۲۰
۲-۲-۴- اثرات تعهد سازمانی در سازمان ۲۰
عوامل مؤثر تعهد سازمانی ۲۳
نقش و تعهد سازمانی ۲۴
ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی ۲۵
ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی ۲۶
ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی ۲۶
اخلاق کاری و تعهد سازمانی ۲۷
۲-۲-۵- جمع بندی ۲۷
۲-۳- بخش دوم: عملکرد شغلی ۲۹
۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی ۲۹
۲-۳-۲- تاریخچه عملکرد شغلی ۳۱
۲-۳-۳-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی ۳۱
ماتریس عملکرد ۳۲
مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها ۳۳
هرم عملکرد ۳۳
کارت امتیازدهی متوازن ۳۵
فرایند کسب و کار ۳۶
تحلیل ذی‌نفعان ۳۶
مدل تعالی سازمان ۳۷
چارچوب “مدوری” و “استیپل” ۳۸
راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها ۳۹
۲-۳-۴- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنان ۴۰
۲-۳-۵- جمع بندی ۴۲
۲-۴- بخش سوم: پیشینه تحقیق ۴۴
۲-۴-۱- مطالعات خارجی ۴۴
۲-۴-۲- مطالعات داخلی ۴۴
فصل سوم. روش اجرای تحقیق ۵۰
۳-۱- مقدمه ۵۱
۳-۲- روش تحقیق ۵۱
۳-۳- جامعه آماری ۵۱
۳-۴- نمونه و روش نمونه‌گیری تحقیق ۵۲
۳-۵- حجم نمونه ۵۲
۳-۶- روش و ابزار جمع آوری داده‌ها ۵۳
۳-۷- روایی ابزار اندازه گیری ۵۳
۳-۸- پایایی ابزار اندازه‌گیری ۵۴
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۴
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(k-s ) ۵۵
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۷
۴-۱- مقدمه ۵۸
۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۵۹
۴-۳- توصیف متغیر های تحقیق ۶۲
۴-۴- آزمون فرضیات تحقیق ۶۷
۴-۵- بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی ۶۹
۴-۶- رتبه بندی ابعاد تعهد ۷۰
فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۱
۵-۱- مقدمه ۷۲
۵-۲- نتایج آمار توصیفی ۷۲
۵-۲-۱- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ۷۲
۵-۲-۲- توصیف متغیرهای تحقیق ۷۲
۵-۲-۳- توصیف آماری سؤالات تحقیق ۷۴
۵-۳- نتایج آمار استنباطی ۷۵
۵-۴- پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق ۷۷
۵-۵- پیشنهادات به محققین آتی ۷۸
۵-۶- محدودیت‌های تحقیق ۷۸
منابع فارسی ۷۹
منابع خارجی ۸۳
پیوست‌ها ۸۷

“فهرست شکل‌ها”
عنوان صفحه
شکل۱-۱- مدل تحلیلی تحقیق ۵
شکل ۲-۱- مؤلفه‌های سه بعدی تعهد سازمانی ۱۳
شکل ۲-۲- عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی ۱۴
شکل ۲-۳- مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ۱۶
شکل ۲-۴- چهار دیدگاه تعهد ۱۸
شکل ۲-۵- مدل سه رکنی تعهد “مارتین” و “نیکولاس” ۱۹
شکل ۲-۶- هفت شاخص عملکرد ۳۲
شکل ۲-۷- ماتریس ارزیابی عملکرد ۳۳
شکل ۲-۸- هرم عملکرد ۳۴
شکل ۲-۹- مدل تحلیل ذی‌نفعان ۳۷
شکل ۲-۱۰- متد ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد ۴۰

“فهرست جداول”
عنوان صفحه
جدول۳-۱- چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه ۵۳
جدول۳-۲- آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق ۵۴
جدول۳-۳- آزمون کولموگروف- اسمیرنف ۵۵
جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ۵۹
جدول۴-۲- توصیف تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۶۰
جدول۴-۳- توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان ۶۱
جدول۴-۴- توصیف متغیر آموزش ۶۲
جدول۴-۵- توصیف متغیر پاداش ۶۳
جدول۴-۶- توصیف متغیر توانمندسازی ۶۴
جدول۴-۷- توصیف متغیر تعهد مدیریت ۶۵
جدول۴-۸- توصیف متغیر عملکرد بهبود خدمات ۶۶
جدول۴-۹- ضریب همبستگی بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان ۶۷
جدول۴-۱۰- ضریب همبستگی بین آموزش و عملکرد شغلی کارکنان ۶۷
جدول۴-۱۱- ضریب همبستگی بین توانمندسازی و عملکرد شغلی کارکنان ۶۸
جدول۴-۱۲- ضریب همبستگی بین سیستم پاداش و عملکرد شغلی کارکنان ۶۸
جدول۴-۱۳- آزمون رگرسیون بین مؤلفه‌های تعهد برعملکرد شغلی ۶۹
جدول۴- ۱۴- آزمون فرید من برای رتبه بندی بین ابعاد بهره‌وری ۷۰
جدول ۵-۱- توصیف آماری سؤالات تحقیق ۷۴

“فهرست نمودارها”
عنوان صفحه
نمودار۴-۱- نمودار دایره‌ای جنسیت پاسخ‌دهندگان ۵۹
نمودار۴-۲- نمودار میله‌ای تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۶۰
نمودار۴-۳- نمودار میله‌ای سابقه کار پاسخ‌دهندگان ۶۱
نمودار۴-۴- هیستوگرام متغیر آموزش ۶۲
نمودار۴-۵- هیستوگرام متغیر پاداش ۶۳
نمودار۴-۶- هیستوگرام متغیرتوانمندسازی ۶۴
نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر عملکرد بهبود خدمات ۶۶
نمودار۴-۷- هیستوگرام متغیر تعهد مدیریت ۶۵

۱-۱- مقدمه
شناخت روش‌های مناسب جهت افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان و بهره‌وری سازمان امری حیاتی است(دهقان، صدقیانی و مرادی، ۱۳۹۰).
تحقیقات نشان می‌دهد که تعهد و رضایت شغلی باعث بهبود عملکرد سازمانی می‌شود(کریستوفر۱، ۲۰۱۱).
بهبود عملکرد کارکنان و سازمان یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان محسوب شود(تاییگو و جیه۲،۲۰۱۳).
امروزه کارکنان سازمان‌ها، دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های راهبردی سازمان محسوب می‌شوند که به طور مستقیم بر عملکرد و بهره‌وری سازمان تأثیرگذار هستند(بختیاری، ۱۳۸۶).
کشف و درک رفتار کارکنان در سازمان و بهینه‌سازی آن متناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای مدیران سازمان‌های گوناگون برخوردار است. رفتار سازمانی نیز در این رابطه از اساسی‌ترین مباحث سازمان و مدیریت است که به بررسی و تحلیل رفتار افراد و کارکنان در سازمان می‌پردازد. از جمله متغیرهای اصلی حوزه رفتار سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان(سلیمانی و همکاران، ۱۳۸۷) و بهره‌وری آن نیز نقش ایفا می‌کند(رابینز، ۲۰۰۲).
بررسی‌ها نشان داده‌اند که با افزایش میزان رضایت شغلی، خلاقیت و مولد بودن فرد، افزایش انگیزه‌های کاری بیشتر و غیبت از کار کمتر، تعهد سازمانی بیشتر و سودآوری کسب و کار افزایش می‌یابد(دهقان، ۱۳۹۱).
به علاوه، پایین بودن و یا نبودن رضایت شغلی و تعهد سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان می‌شود(گراویل و همکاران۳ ، ۲۰۰۵).
بنابراین، میزان رضایت شغلی کارکنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی در حوزه منابع انسانی است که سازمان‌های بسیاری از این شاخص جهت سنجش اثربخشی: فعالیت‌های خود در حوزه منابع انسانی استفاده می‌کنند(دهقان، ۱۳۹۱).
هدف اصلی این پژوهش رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است.
فصل اول(کلیات تحقیق) شامل مواردی از قبیل بیان مسأله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و چارچوب نظری تحقیق هدف از انجام تحقیق حاضر بیان شده است و در این راستا سؤالات و فرضیات مرتبط با موضوع تحقیق عنوان گردیده است و در نهایت قلمرو تحقیق بیان شده است.

۱-۲- بیان مسأله
کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. با این توصیف، سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت‌های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی‌ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان‌های همتراز دست می‌یابد(وال۴،۲۰۱۱).
عملکرد شغلی به تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد که باعث افزایش سودهی بلندمدت، نرخ رشد و

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.