پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد شغلی، عملکرد شغلی کارکنان، امور مالی، امور مالیاتی

ه اندازه برنامه‌های آموزشی به طور مداوم ارزیابی می‌شوند.
۲.۸۵۹۵
۸- تا چه اندازه آموزش مفید است.
۴.۱۰۷۴
۹-تا چه اندازه اگر سطح خدماتی که توسط کارکنان به مشتریان ارائه می‌شود بالاتر برود، از پاداش بهره‌مند خواهندشد.
۲.۹۱۷۴
۱۰-تا چه اندازه کارکنان در قبال برخورد کارآمد با مشکلات مشتریان، پاداش می‌گیرند.
۲.۸۸۰۲
۱۱-تا چه اندازه کارکنان بخاطر راضی کردن مشتریان شاکی، پاداش می‌گیرند.
۲.۶۸۷۵
۱۲-تا چه اندازه پاداش‌هایی که کارکنان دریافت می‎کنند براساس ارزیابی مشتریان از خدمت مورد نظر می‌باشد.
۲.۷۱۰۷
۱۳-تا چه اندازه ارتقای کارکنان بستگی به خدماتی دارد که ارائه می‌کنند.
۲.۸۳۸۸
۱۴-تا چه اندازه کارکنان می‌توانند تقریبا هرکاری را برای حل مشکلات مشتریان انجام دهند.
۳.۰۷۴۴
۱۵-تا چه اندازه کارکنان در مورد نحوه حل مشکلات مشتریان، دارای اختیار هستند.
۲.۹۸۳۵
۱۶-تا چه اندازه کارکنان مشتاقند که مشکلات مشتری را خودشان رفع و رجوع کنند.
۳.۲۶۰۳
۱۷-تا چه اندازه برای اینکه مشکلات مشتری را رفع و رجوع کنند، نیازی به اجازه گرفتن از مدیریت ندارند.
۳.۰۰۸۳
۱۸-تا چه اندازه کارکنان از اینکه با مشتریان شاکی مواجه می‎شوند، ناراحت نمی‌شوند.
۲.۹۵۴۴
۱۹- تا چه اندازه همه مشتریانی که با کارکنان مواجه می‎شوند، بدون مشکل کارشان انجام می‌شود.
۳.۳۲۲۳
۲۰-تا چه اندازه با توجه به تمام کارهایی که کارکنان می‌کنند، خوب با مشتریان ناراضی کنار می‌آیند.
۳.۴۱۹۱
۲۱-تا چه اندازه راضی کردن مشتریان شاکی برای کارکنان بسیار هیجان انگیز است.
۳.۲۷۶۹
۲۲-تا چه اندازه مشتریان شاکی که کارکنان در گذشته با آن‌ها برخورد داشته‌اند، امروز جزء وفادارترین مشتریان هستند.
۲.۹۳۳۹
۲۳-تا چه اندازه کارکنان فکرش را نمی‌کنند که با مشتریان شاکی روبرو شوند.
۳.۰۷۰۲

۵-۳- نتایج آمار استنباطی
بررسی فرضیه اصلی: بین تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
پیرامون بررسی این فرضیه، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی تحقیق کوچک‌تر از پنج صدم می‌باشد(۰۵/۰ >۰۰۰/۰ Sig =). به همین دلیل با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه اصلی تایید می‌شود و این رابطه معنی دار می‌باشد. همچنین شدت همبستگی بین دو متغیر تعهد مدیریت و عملکرد شغلی کارکنان ۲/۵۵ + درصد می‌باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می‌باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با ۳۰۴/۰ می‌باشد که این نشان می‌دهد که متغیر تعهد مدیریت به میزان ۳۰ درصد می‌تواند متغیر عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی کند.
تأیید این فرضیه نشان می‌دهد که هر چه میزان تعهد مدیران به سازمان و کارکنان افزایش یابد، عملکرد شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گیلان بهبود و ارتقاء خواهد یافت.

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.