پایان نامه با واژه های کلیدی بزرگسالان، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بزهکاری اطفال

……………………………………………………………………………………………۱۰۰
۲ – ۱۶ – ۱ مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۲ – ۱۶ – ۲ مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
فصل سوم: روش شناسی ۱۱۲
۳-۱. نوع مطالعه ۱۱۳
۳-۲. جامعه مورد بررسی ۱۱۵
۳-۳. محیط پژوهش ۱۱۵
۳-۴ . معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه ۱۱۶
۳-۵ .معیارهای خروج از مطالعه ۱۱۶
۳-۶ . نمونه و روش نمونهگیری ۱۱۶
۳-۷ . ابزار جمع آوری داده ها ۱۱۷
۳-۷- ۱. مشاهده مشارکتی ۱۱۸
۳-۷- ۲. یادداشت در عرصه ۱۱۹
۳-۷-۳. بحث گروهی متمرکز ۱۱۹
۳-۷ – ۴. مصاحبه ۱۲۰
۳-۷ – ۴-۱ . راهنمای سوالات ۱۲۱
۳-۸ . روش اجرای پژوهش ۱۲۶
۳-۹. روش تحلیل داده ها ۱۳۰
۳-۹- ۱. مرحله آماده سازی داده ها ۱۳۲
۳-۹- ۲ . مرحله سازماندهی داده ها ۱۳۲
۳-۹-۳ . مرحله خلاصه سازی و گزارش یافته ها ۱۳۳
۳-۱۰ . دقت و اعتبار داده ها ۱۳۳
۳-۱۱ . ملاحظات اخلاقی ۱۳۶
فصل چهارم: یافتهها ۱۳۷
مقدمه ۱۳۸
۴ – ۱ یافته های دموگرافیک …………………………………………………………………………………………………………….۱۳۹
۴-۲. یافتههای طبقه شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر ۱۴۵
۴- ۳. یافتههای طبقه شناخت تعامل مددجویان و کارکنان ۲۰۶
۴-۴. یافتههای طبقه شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ۲۵۵
۴-۵ . یافتههای طبقه شناخت تعامل مددجویان و خانواده ۲۸۲
۴-۶ . یافتههای طبقه شناخت تجارب شخصی مددجویان ۳۰۵
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری ۳۲۰
۵-۱. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر و مقایسه با مطالعات مشابه ۳۲۱
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر ۳۳۵
۵-۲. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای و مقایسه با مطالعات مشابه ۳۳۸
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای ۳۵۰
۵-۳ . تفسیر نتایج شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات و مقایسه با مطالعات مشابه ۳۵۴
نتیجه گیری شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات………………………………………………………………۳۶۳
۵-۴. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و خانواده و مقایسه با مطالعات مشابه ۳۶۵
نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و خانواده ۳۷۰
۵-۵ . تفسیر نتایج شناخت تجارب شخصی مددجویان و مقایسه با مطالعات مشابه ۳۷۲
نتیجه گیری شناخت تجارب شخصی مددجویان ۳۷۷
۵ – ۶ بحث و نتیجه گیری نهایی ……………………………………………………………………………………………………..۳۸۰
۵-۷. پیشنهادات کاربردی ۳۸۱
۵-۸. پیشنهادات پژوهشی ۳۸۵
۵-۹. محدودیتها ۳۸۶
فهرست منابع ۳۸۷
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳-۱: نمونه سوالات پژوهش ۱۲۲
جدول۳-۲: نمونه سوالات پژوهش ۱۲۳
جدول۳-۳: نمونه سوالات پژوهش ۱۲۴
جدول۳-۴: نمونه سوالات پژوهش ۱۲۵
جدول۴-۱: مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق ( مددجویان )………………………………………………….۱۳۹
جدول۴-۲: مشخصات مشارکت کنندگان در تحقیق (کارکنان حرفه ای ) ۱۳۹
جدول۴-۳: نوع تعاملات مددجویان دختر با یکدیگر ۱۴۱
جدول۴-۴: نوع تعاملات مددجویان پسر با یکدیگر ۱۶۴
جدول۴-۵: نوع تعاملات مددجویان پسر و کارکنان حرفه ای ۱۹۲
جدول۴-۶: نوع تعاملات مددجویان دختر و کارکنان حرفه ای ۲۲۵
جدول۴-۷: ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ۲۵۰
جدول۴-۸: نوع تعاملات مددجویان وخانواده ۲۷۶
جدول۴-۹: تجارب شخصی مددجویان ۳۰۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴ – ۱. نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر ۱۴۰
نمودار ۴ – ۲.نوع تعاملات مددجویان پسر و کارکنان حرفه ای ۱۹۱
نمودار ۴ – ۳. نوع تعاملات مددجویان دختر و کارکنان حرفه ای ۲۲۴
نمودار ۴ – ۴ . نوع ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ۲۴۹
نمودار ۴ – ۵ . نوع تعاملات مددجویان وخانواده ۲۷۵
نمودار ۴ – ۶ . تجارب شخصی مددجویان ۳۰۰
۱ – ۱ ) مقدمه
بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی ازمشکلات بزرگ جوامع کنونی جهان می باشد . اگر این معضل در سال های گذشته صرفا ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می گشته ، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا ، این پدیده جهانی شده است . بزهکاری اطفال پدیده جدیدی نیست . چرا که بررسی تاریخ ، حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه آشنایی داشته اند . اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک ، مقررات ویژه ای برای این دسته از مجرمین پیش بینی شده بود. قوانین سال ۳۰۶ قبل از میلاد مسیح در روم ، مقررات حاکم در ایران باستان ، ضوابط دین زرتشت و قوانین جزایی یونان با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان ، رژیم جزایی آن ها را از بزرگسالان تفکیک نموده بودند . در تمامی این نظام ها برای اطفال بزهکار مجازات های خفیف تری نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده بود . سیستم کیفری اسلام نیز با بنیاد نظامی نو در این زمینه برخوردی مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورد . در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسوولیت کیفری می باشند ( ۱ ) . تا قبل از شروع و گسترش نهضت های حمایتی درباره اطفال بزهکار ، نگاهداری در موسسات شبانه روزی اکثرا تنها راه حل برای تربیت این دسته از اطفال و نوجوانان به شمار می رفت و این موسسات به صورت دارالتادیب ها ، اغلب با روشی خشن و دور از انعطاف و ملایمت اداره می شد و سیستم شدید انضباطی آن تفاوت های زیادی با زندان های بزرگسالان نداشت . ولی هر اندازه که مسایل مربوط به اطفال مورد بررسی و توجه بیشتر قرار گرفت و رژیم های قضایی اطفال تغییر و تحول یافت روش های تربیتی و حمایتی نیز که آخرین و مهم ترین مرحله درمانی و پیشگیری از بزهکاری در این سلسله مراتب بود اهمیت بیشتری پیدا کرد به نحوی که در جوامع پیشرفته و در حال توسعه تلاش می شود اکثر موسسات تربیتی شباهتی با دارالتادیب های گذشته نداشته باشند و در موسسات تربیتی سعی بر این است که پیشرفته ترین روش های تربیتی به مرحله اجرا در آیند و تا آن جا که میسر است نیاز ها و کمبود های کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار برآورده و تامین شود ( ۲ ) .
۱ – ۲ ) بیان مسئله
امروزه اکثر مکاتب بزرگ تربیتی بر این عقیده استوارند که تربیت و پرورش انسان از بدو تولد آغاز می شود ، سپس طی دوره های بعدی در خانواده ، مدرسه و … تا هنگام ورود به اجتماع مراحل نهایی و کمال خود را سپری می کند و در ادامه توصیه می نمایند که برای حفظ و بقای جامعه و ممانعت از انحطاط و نابسامانی آن باید در تربیت اعضای جامعه نهایت دقت و توجه لازم را مبذول داشت ، حال چنان چه برحسب اتفاق یا علل و عوارض مختلفی مانند نقایص جسمی و روانی ، نامساعد بودن شرایط محیط تربیتی و یا سایر عوامل ، افرادی یافت شوند که نتوانند خود را با نظم اجتماع هماهنگ سازند و با ارتکاب جرایم و رفتار های انحرافی آرامش و نظم حاکم را مختل کنند ، جامعه موظف است تدابیر لازم را به منظور اصلاح و تهذیب مجدد آنان و یا به اقتضای شرایط ، تنبیه و طرد فرد خاطی ، اتخاذ نماید ( ۲ ) . در این راستا مسوولیت جامعه در قبال کودکان و جوانان بزهکار به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است . طبق مقررات بیژینگ۱، اطفال ، مشمول اقدامات تامینی و تربیتی هستند و نه مستحق مجازات ( ۳ ) و ( ۴ ) . بنابراین چنانچه در اصلاح و تربیت و یا درمان کودکان و نوجوانان سهل انگاری شود و متناسب با شرایط سنی و ویژگی های خاص دوران نوجوانی نباشد ، معضلی جبران ناپذیر خواهد شد مضاف بر مشکلات جاری جامعه ؛ که هیچ کس از گزند این مصیبت در امان نخواهد بود و بی توجهی مسوولین در این باره گره این مشکل اجتماعی را کورتر خواهدکرد. زیرا مطالعات متعددی نشان داده است که اکثر مجرمین حرفه ای خطرناک از میان کسانی هستند که اولین جرم خویش را در سنین طفولیت و نوجوانی مرتکب شده اند ( ۵ ) . شیوع جرم و کجروی اجتماعی در نوجوانان برای خانواده ، جامعه و برنامه ریزان اجتماعی ، زنگ خطر جدی خواهد بود چرا که اغلب گرایشات ، آرمان ها و تعیین اهداف زندگی آدمیان در مرحله نوجوانی ، در شرف تکوین قرار می گیرد و در صورتی که گرایش به انحراف به هر علتی در نوجوان پدیدار گردد ، می تواند در آینده او را به جنایتکاری خطرناک مبدل سازد که زیان های هنگفت و شاید جبران ناپذیری را بر پیکره و سامان اجتماعی وارد نماید ( ۶ ) . دشوار ترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی ، دوره نوجوانی است . این دوره مرز مشخصی ندارد اما تقریبا حدود سنی ۱۲ تا ۱۸ سال را در برمی گیرد و به لحاظ تحصیلی منطبق بر دوره راهنمایی و دبیرستان است . بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره پیش می آید و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا از دست می روند و یا در مسیر سعادت گام می نهند . در این دوره که مرحله گذار از کودکی به جوانی اطلاق می شود ، از یک سو نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است و از سوی دیگر توانایی لازم جهت حل بسیاری از مسایل را ندارد و همین نوسان فکری و روانی در او درماندگی ، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روانی را از او سلب می نماید ( ۷ ) . نوجوانی زمان کشف یا به عبارت بهتر آگاهی از ارزش های فرهنگی ، اجتماعی و معنوی است . به دلیل عدم تکامل شخصیتی و شکل نگرفتن نگرش شخص نوجوان نسبت به زندگی ، کشمکش ها و تعارض های ناشی از این آگاهی ، حالتی از انقلاب و بحران را برای نوجوان به وجود می آورد و به همین دلیل از او موجودی نسبتا شکننده می سازد که متاثر است از آن چه که او را احاطه کرده ( ۸ ) . شناخت ویژگی های دوران نوجوانی لزوم توجه به این گروه به خصوص نوجوانان بزهکار را دوچندان می کند . نوجوان به خاطر تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی دارای نیا

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.