پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی- قسمت 2

4 – 9 – 3 – ارزش حاصل از بازیگران خلق ارزش ……………………………………………………………….. 73

2 4 10 – مدل وسیله- نتیجه ………………………………………………………………………………………………. 73

2 4 11 – مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری …………………………………………………………………… 74

بخش پنجم – نیات رفتاری

2 – 5 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 76

2 – 5 – 2 – اهمیت موضوع وفاداری خرید مجدد و توصیه به دیگران …………………………………………… 76

2 – 5 – 3 – رضایت یا وفاداری ……………………………………………………………………………………………….. 77

2 – 5 – 4 – هزینه های جذب مشتریان جدید …………………………………………………………………………….. 78

2 – 5 – 5 – تعریف وفادارای ………………………………………………………………………………………………….. 78

2 – 5 – 6 – عناصر وفاداری …………………………………………………………………………………………………….. 79

2 – 5 – 7 – رابطه سودآوری و وفاداری مشتریان ………………………………………………………………………… 80

2 – 5 – 8 – مزایای وفاداری …………………………………………………………………………………………………….. 80

2 – 5 – 9 – مزایای وفاداری برای شرکتها ………………………………………………………………………………….. 80

2 – 5 – 9 – 1 – هزینه های جذب …………………………………………………………………………………………… 80

2 – 5 – 9 – 2 – سود پایه ……………………………………………………………………………………………………….. 80

2 – 5 – 9 – 3 – رشد درآمد …………………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 9 – 4 – صرفه جویی ………………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 9 – 5 – مراجعات ………………………………………………………………………………………………………. 81

2 – 5 – 9 – 6 – صرف قیمت ………………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 10 – نوع وفاداری مشتریان ………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 10 – 1 – بسیار وفادار …………………………………………………………………………………………………. 81

2 – 5 – 10 – 2 – وفادار نسبی و موقت …………………………………………………………………………………….. 82

2 – 5 – 10 – 3 – وفادار بی‌ثبات ………………………………………………………………………………………………. 82

2 – 5 – 10 – 4 – بی‌وفا ………………………………………………………………………………………………………….. 82

2 – 5 – 11 – قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………….. 82

بخش ششم – شکایت

2 – 6 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 83

2 – 6 – 2 – تعریف شکایت …………………………………………………………………………………………………….. 83

2 – 6 – 3 – اهمیت رضایت مندی بیمه گذار و مشتری ……………………………………………………………….. 83

2 – 6 – 4 – رابطه میان رضایت مندی و شکایت مشتری ……………………………………………………………… 83

2 – 6 – 5 – عوامل موثر بر شکایت بیمه گذار و مشتری ………………………………………………………………. 84

2 – 6 – 6 – دلایل عدم شکایت ………………………………………………………………………………………………… 84

2 – 6 – 7 – انواع اقدامات شکایت آمیز بیمه گذار و مشتری ………………………………………………………… 84

2 – 6 – 8 – شکایت به نفع بیمه گذار و مشتری است …………………………………………………………………. 85

2 – 6 – 9 – شکایت به نفع عرضه کننده خدمات و تولید کننده است …………………………………………….. 85

2 – 6 – 10 – سود بخشی مدیریت شکایت ………………………………………………………………………………… 85

2 – 6 – 11 – هزینه های مدیریت شکایت …………………………………………………………………………………. 85

2 – 6 – 12 – مزایای مدیریت شکایت ………………………………………………………………………………………. 86

2 – 6 – 12 – 1 – مزیت اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………. 86

2 – 6 – 12 – 2 – مزیت نگرشی یا رویکردی …………………………………………………………………………….. 86

2 – 6 – 12 – 3 – مزیت خرید مجدد ………………………………………………………………………………………… 86

2 – 6 – 12 – 4 – مزیت ارتباطی توصیف کننده …………………………………………………………………………. 86

2 – 6 – 13 – مدیریت شکایات در صنعت بیمه ………………………………………………………………………….. 86

بخش هفتم – پیشینه تحقیق

2 – 7 – 1 – مدل سازی عوامل موثرخدماتی دررابطه بانیات رفتاری مطلوب ونامطلوب بیمه های عمر . 88

2 – 7 – 2 – اندازه گیری کیفیت ارائه خدمات بیمه ……………………………………………………………………… 88

2 – 7 – 3 – بررسی ویژگی های خدمات بیمه ای مطلوب بر حفظ و جذب مشتری در بیمه ایران …….. 88

2 – 7 – 4 – روابط کیفیت خدمات و رضایت مشتری و نیات رفتاری در بخش مسکن ……………………. 88

2 – 7 – 5 – کیفیت خدمات و پیامدهای رفتاری در بانکها ……………………………………………………………. 89

2 – 7 – 6 – روابط میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری در سه بخش خدماتی در کشور آمریکا ……. 89

2 – 7 – 7 – بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری ……………………. 89

2 – 7 – 8 – عوامل تأثیرگذار بر خریداری مجدد بیمه نامه های عمر و پس انداز مورد مطالعه بیمه دانا . 90

2 – 7 – 9 – اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت سهامی بیمه ایران شهر رشت ……………………………………………………………………………….. 90

3 – فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 92

3 – 2 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 92

3 – 3 – جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………… 93

3 – 3 – 1 – جامعه …………………………………………………………………………………………………………………. 93

3 – 3 – 2 – نمونه …………………………………………………………………………………………………………………… 94

3 – 4 – روش و ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………. 94

پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

3 – 5 – روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………… 96

3 – 5 – 1 – روایی ………………………………………………………………………………………………………………….. 96

3 – 5 – 2 – پایایی ………………………………………………………………………………………………………………….. 97

3 – 6 – روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… 98

4 – فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 100

4 – 2 – ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 100

4 – 2 – 1 – توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………… 100

4 – 2 – 2 – توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….. 101

4 – 2 – 3 – توصیف سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………. 102

4 – 3 – توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 103

4 – 3 – 1 – متغیر کیفیت خدمات نماینده بیمه …………………………………………………………………………. 103

4 – 3 – 2 – متغیر رضایت مندی بیمه گذار ………………………………………………………………………………. 104

4 – 3 – 3 – متغیر ارزش ادراک شده بیمه گذار …………………………………………………………………………. 105

4 – 3 – 4 – متغیر توصیه به دیگران بیمه گذار ………………………………………………………………………….. 106

4 – 3 – 5 – متغیر قصد خرید مجدد بیمه گذار …………………………………………………………………………. 107

4 – 3 – 6 – متغیر قصد شکایت بیمه گذار ……………………………………………………………………………….. 108

4 – 4 – بررسی مدل اندازه گیری تحقیق …………………………………………………………………………………… 109

4 – 4 – 1 – مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا ……………………………………………………………………….. 110

4 – 4 – 1 – 1 – مدل در حالت اعداد استاندارد ………………………………………………………………………… 110

4 – 4 – 1 – 2 – مدل در حالت اعداد معنی داری …………………………………………………………………….. 110

4 – 4 – 2 – مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا ………………………………………………………………………. 111

4 – 4 – 2 – 1 – مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا در حالت اعداد استاندارد ……………………………. 111

4 – 4 – 2 – 2 – مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا در حالت اعداد معنی داری …………………………. 112

4 – 5 – بررسی مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 113

4 – 5 – 1 – بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد ………………………………………………………………….. 114

4 – 5 – 2 – بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ……………………………………………………….. 115

4 – 5 – 3 – بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق ……………………………………… 116

4 – 6 – آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………… 116

4 – 7 – بررسی قدرت تبیین مدل ساخت تحقیق ………………………………………………………………………. 118

5 – فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 120

5 – 2 – نتایج و دستاوردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 121

5 – 2 – 1 – تحلیل فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 121

5 – 3 – مقایسه نتایج فرضیه های تحقیق با نتایج سایر تحقیقات ………………………………………………….. 126

5 – 4 – نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 127

5 – 5 – بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 129

5 – 6- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 130

5 – 7 – پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 131

5 – 8 – پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………… 134

– منابع و ماخذ

– جداول مربوط به آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

– جدول متغیر کیفیت خدمات نماینده بیمه

– جدول متغیر رضایت مندی بیمه گذار

– جدول متغیر ارزش ادراک شده بیمه گذار

– جدول متغیر قصد توصیه به دیگران بیمه گذار

– جدول متغیر قصد خرید مجدد بیمه گذار

– جدول متغیر قصد شکایت بیمه گذار

– جدول جنسیت پاسخ دهندگان

– جدول تحصیلات پاسخ دهندگان

– جدول سن پاسخ دهندگان

– پرسش نامه

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی

(مورد مطالعه : بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران در استان گیلان)

چکیده

وجود رقابت در بین موسسات و بنگاه ها، برای کسب سهم بیشتری از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایت مطلوب موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار بوده و هم مشتریان در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان کالا و خدمات باشند. لذا در همین راستا سعی گردید در این تحقیق بر روی بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل تحقیقی راجت گرا مطالعه گردد و محقق براساس نتایج تحقیق خود، در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط فروش بیمه نامه می باشد و هدف اصلی تحقیق مشخص کردن رابطه علیت بین متغیرهای کیفیت خدمات نماینده بیمه، رضایت مندی بیمه گذار، ارزش ادراک شده بیمه گذار، با متغیرهای نیات رفتاری بیمه گذاران شامل قصد شکایت بیمه گذار در صورت دریافت خدمات ضعیف نماینده بیمه و قصد توصیه به دیگران بیمه گذار و در نهایت تاثیر کلیه متغیرها بر روی قصد خرید

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.