پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام- قسمت 2

ه ها………………………………………………………………………………………………………… 124
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………… 125
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 125
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 125
5-2-4- خلاصه نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 126
5-3- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی……………………………………………………………………. 126
5-4- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………… 127
5-5- پیشنهادهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 129
5-5- 1-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها…………………………………………………………………………………….. 129
5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات اتی……………………………………………………………………………………………… 130
5-6-محدودیت های انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………… 131
5-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 133
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
 
فهرست جداول
جدول (2-1): خلاصه ای از تعاریف ارائه شده درمورد کیفیت سودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 32
جدول جدول (2-2): معیارهای ارزیابی كیفیت سود- 35
جدول (3-1):تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران سال89طبق گزارش بورس——— 88
جدول جدول (3-2): نحوه انتخاب شرکت های نمونهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 88
جدول (4-1): علامت اختصاری متغیرهای تحقیق—- 102
جدول (4-2): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق—– 103
جدول (4- 3): آمار توصیفی متغیر متغیرهای تحقیق پس ازگرفتن————– 104
جدول (4- 4): نتیجه آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف- 105
جدول (4-5): نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 107
جدول (4-6): آزمون همبستگی پیرسون———– 109
جدول (4-7): آزمون هم خطی— 111
جدول (4-8): آزمون فرضیه اول– 113
جدول (4-9): آزمون هم خطی فرضیه دوم——— 115
جدول (4-10): آزمون فرضیه دوم ————— 116
جدول (4-11): آزمون هم خطی فرضیه سوم——- 119
جدول (4-12): آزمون فرضیه سوم—————- 120
جدول (4-13): جمع بندی نتایج كلیه فرضیه ها—- 122
 
فهرست نمودارها
نمودار (4-1):احتمال نرمال بودن متغیرvar………………………………………………………………………………. 106
نمودار (4-2) احتمال نرمال بودن متغیرvar بر اساس……………………………………………….. 107
نمودار (4-3) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه اول………………………………………………….. 112
نمودار (4-4) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه دوم…………………………………………………. 116
نمودار (4-5) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه سوم………………………………………………… 120
چكیده
هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این تحقیق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمكو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یك دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1385 الی 1389 شركتهای مورد مطالعه است. این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.
مقدمه
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران در سال­های اخیر به گزارش سودآوری شرکت­ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است (شباهنگ، 1389، 18).
ارقام سود از طریق انتخاب­های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت­های شخصی مدیران در مورد رویه­های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت­تاثیر قرار می­گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب­های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می­گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می­رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم­گیری­های خود به سودهای مزبور اتکا می­کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل­گران مالی نیز نمی­توانند پیش­بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران[1]، 2009).
تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.
 
تعداد صفحه : 166
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.