پایان نامه ارشد : تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)- قسمت 3

نرشه :3-3 خشوط گسلهای محدوده مورد مشالعه ……………………………………………………….

47…………………

نرشه :5-3 ایستگاههای هواشناسی حوزه کرج ـ شهریار …………………………… .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :6-3 ترسیمبندی آب و هوایی استان البرز……………………………………… .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :8-3 هنهبندی ارا

ی از جهت دسترسی به منابی آب ……………………….. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :9-3 منابی آبهای طبیعی و زیرزمینی ………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :10-3 تناس   ارا

ی …………………………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :11-3 وشش گیاهی …………………………………………………………… .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :12-3 صنایی و شی

ارا  ی …………………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :13-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :14-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :15-3 کاربری و

ی موجود کرج ……………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :16-3 ساختار شبکه ارتباطی یشنهادی آتی ………………………………….. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :1-4 دورهبندی تاریخی گسترش شهر کرج …………………………………… .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :2-4 ترسیمات سیاسی    ……………………………………………………… .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه :3 -4 قابلیت ارا  ی  …………………………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه : 4-4 هنههای در معرض فرسایش آبی ………………………………………. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه : 5-4 موقعیت معادن و محدوده های معدنی …………………………………… .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

نرشه : 6-4 مناطق حساس زیست محیشی  ……………………………………….. .

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

 

 

 

چکیده

 

با اشاعه خودآگاهی زیستمحیشی در آغاز هزاره سوم، نگهداری و مدیریت فرایندهای اکولوژیک یا سیستمهای شتیبان حیات برای همه جوامی امری سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ایداری جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایداری حوزه ها الزمه رسیدن به توسعه ایدار است.عدم توجه به دغدغه های زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به اهداف اقتصادی در

 

نهایت با نا ایداری جوامی مواجه میکند خا سیر زمانی مدهوم توسعه و ایداری که در حریرت سیر تحوم
تاریخی مدهوم توسعه و توسعه  ایدار است؛ چارچوب نظری توسعه و ایداری شامل مکات   فکری عمده

این تدکر، رویکردها، دیدگاه ها و گدتمانها، مداهیم، دغدغه ها و تعاریف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربی که شامل نتایج آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار، تاریخچه فعالیتهای زیستمحیشی در ایران و ابزار تکنیکی مورد استداده در توسعه ایدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهای مختلف در استداده از شاخصها است که در این شوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

در این تحریق سعی بر بررسی و تحلیل در یک نگاه کلی نگر بر مبانی مربوط به محیا زیست در قال توسعه ایدار شده است.در شروع شوهش با بیان اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهایی جهت رسیدن به مسائل اساسی در فصوم بعدی رساله شده است.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسی تا یرگذار بر محیا زیست کرج فاکتورهای تغییردهنده اصوم توسعه ایدار تحلیل گردیده است.در انتها در یک جمیبندی سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسی تحریق به یک نتیجهگیری قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده است.

 

فصل اوم :

 

-1-1 مقدمه

 

با توجه به برداشتهای متداوتی كه از مدهوم و محتوای محیا زیست وجود دارد، رورت ایجاب مینماید تا مروری اجمالی در زمینه اهداف كلی حداظت محیا زیست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذیرد.در عین حام، بررسی اجمالی نكته اخیر روشن خواهد ساخت كه هدف حداظت محیا زیست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زیست محیشی یا توسعه ایدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهی طبیعت محدود نمیشود.

در مریاس كالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زیست محیشی را میتوان در بهسازی و سازماندهی سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضای مناس جهت شكوفایی استعدادهای معنوی و مادی

 

جامعه قرار دارد.  
با توجه به تاكید شوهش، مجموعه شهری بر مدهوم توسعه  ایدار و مبهم باقی ماندن این مدهوم در
چارچوب مشال یش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه  ایدار به طور اعم و سیس بررسی

 

قابلیت آن در نا ایداری زیستمحیشی شهر کرج در روند تحریق قرار میگیرد. در حریرت یكی از اهداف توسعه ایدار نیز ـ همانند اهداف ذكر شده در مجموعه شهری تأ یرات عوامل وابسته و مسترل است؛ در این زمینه باید میان دو مدهوم وابستگی از یك سو و تعامل از سوی دیگر تفاوت قایل شد. بر این مبنا، توسعه ایدار نه در ی قشی روابا، كه عمدتاً در صدد قشی وابستگیها است تا از هر سو نوع روابا به بهترین شکل ممکن در یک تکامل حریری به ایدهآمترین حالت برساند.

 

بخشی از این امكانات و محدودیتها به قابلیت های اكولوژیك فضای مو وع برنامه ریزی بستگی مییابد؛ چگونگی شرایا اقلیمی، میزان دسترسی به منابی آب، كیدیت منابی موجود خاك و بسیاری دیگر از این قبیل و مهمتر از همه، بررسی جملگی این عوامل در قال یك سیستم اكولوژیك به نحوی كه به هنگام برنامه ریزی مشخص شود، از كدامین منبی، میتوان به چه میزانی برداشت نمود، بدون

 

آنكه به سایر منابی آسی   غیر قابل جبران وارد آید ؟

در مرحله بعدی مو  وع كیدیت محیا زیست مورد بررسی قرار میگیرد ؛ این بررسی باید نشان دهد

:

 

  • كیدیت محیا زیست در و عیت موجود چگونه است؟
  • كدامین عوامل كیدیت محیا زیست را تهدید مینمایند؟
  • چگونه میتوان به بهكرد كیدیت محیا زیست كمك نمود؟
  • چه روش هایی برای كاهش عوامل تهدید كننده محیا زیست وجود دارد؟
  • چگونه میتوان از افت كیدیت محیا زیست در آینده و بروز عوامل تهدید كننده جدید جلوگیری

 

به عمل آورد ؟

بدین ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آنچه كه تحت عنوان مشالعات محیا زیست صورت میگیرد، تنها به عنوان زیر مجموعهای از مشالعاتی وسیعتر قابل ادراك است و انیاً مشالعات محیا زیست باید در ارتباط با ایجاد ایداری و نا ایداری محیشی در محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرد. زیرا منابی اكولوژیك و كیدیت محیا زیست در و عیت موجود است كه در نهایت چارچوب برنامه ریزی زیستمحیشی در هنه توسعه محدوده مشخص مینماید.

 

 

 

-2-1 بیان مسئله

 

طی چنددهه گذشته تحوالت منشره شهر تهران به عنوان ایتخت ایران تابی روندها وجریانها مختلف در سشح جهانی، ملی و منشرهای ساخته است.محدوده مورد مشالعه یعنی شهرستان کرج بدالیلی مانند نزدیکی

 

به تهران و تعامل شدید با آن بیش از  یش تابی این تحوالت بوده است .رهگیر   این تحوالت به
منظوراگاهی از سمت وسو رشد توسعهایست که در محدوده مورد مشالعه اتداق افتاده و درک ایدار بودن
یا نبودن آنهاست تا ماحصل این آگاهی باعث توقف روندها  نا ایدار و اصالح وبازگشت آنها در مسیر
ایدار   گردد و از آسیبها غیر قابل جبران در منشره جلوگیر شود. در حریرت آنچه واقعیت محدوده

مورد مشالعه را مشخص و محرق میسازد نوع تأ یر ذیری از نیروی انسانی و عوامل تأ یرگذار محدوده خارج آن است که مسیر تحریق را بر آن میدارد که به کشف و تحلیل این مشکالت رداخته و نتایج حاصله را با واقعیت حا ر به قیاس بگذارد.

 

در این تحریق کوشش شده است با شناخت و تسلا بر مداهیم، نظریهها و تکنیکهای مشرح در ارادایم توسعه ایدار نحوه برخورد با مساله و درک عوامل و شاخصهای معرف نا ایداری با توجه به محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند

 

تصویر درستی از و عیت ایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا  ر به عنوان یک
ارادایم جهانی و الگو قال توسعه مورد توجه خاص کشورها  توسعه یافته و در حام توسعه است.در

 

این رهیافت دستیابی به توسعه حداظت از محیازیست به عنوان جزء الیندک توسعه تلری شده ااصل4 اعالمیه ریود و توسعه ایدار توسعهایست که نیازها جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون آنکه قدرت نسلها آینده را برا برطرف کردن نیازهایشان مورد معامله قراردهد ااصل 21د.

 

-3-1 اهمیت موضوع تحقیق

با اشاعه خوداگاهی زیست محیشی در آغاز هزاره سوم نگهدار   و مدیریت فرایندها اکولوژیک یا
سیستمها شتیبان حیات برا   همه جوامی امر   سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از
مدهوم  ایدار جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به  ایدار   حوزه ها الزمه رسیدن به
توسعه ایدار است عدم توجه به دغدغها   زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به
اهداف اقتصاد در نهایت نا ایدار  جوامی مواجه میکند که تحلیل این روند اهمیت مو وع تحریق را
مشخص میسازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 164

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.