پایان نامه ارشد : تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)- قسمت 2

…………………………………………….

89

-3-6-5-4 عوامل اقتصادی …………………………………………………………………………………..

90

-4-6-5-4 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………………………

90

-5-6-5-4 عوامل مدیریتی و برنامه ریزی …………………………………………………………………..

91

-6-6-5-4 تحلیل تحوالت نظام اسکان ……………………………………………………………………….

91

-7-5-4 ارزیابی

ایداری زیست محیشی ………………………………………………………………………..

94

-1-7-5-4 فعالیتهای انسانی تأ یرگذار بر ایداری زیست محیشی ………………………………………..

94

-2-7-5-4 منابی آلودهکننده هوا ……………………………………………………………………………….

95

-8-5-4 منابی آلودگی آب …………………………………………………………………………………………

98

-1-8-5-4 در شهرستان کرج …………………………………………………………………………………

99

-1-8-5-4 بهرهبرداری از معادن ………………………………………………………………………….

100

-2-8-5-4 آفتکشها و آلودگی خاک ………………………………………………………………………

100

-3-8-5-4 زبالههای شهری ………………………………………………………………………………..

101

-4-8-5-4 فرسایش خاک …………………………………………………………………………………..

102

-9-5-4 و

عیت منابی اکولوژیکی و عوامل محیشی تا یرگذار بر ایداری زیست محیشی ……………….

102

-1-9-5-4 منابی آب …………………………………………………………………………………………

102

-2-9-5-4 ساخت فیزیوگرافیک ……………………………………………………………………………

103

-3-9-5-4 ساختار زمینشناسی ……………………………………………………………………………

104

-4-9-5-4 منابی ار  ی …………………………………………………………………………………….

104

-10-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری زیستمحیشی ………………………………………………..

105

-1-10-5-4 تبدیل رویشگاههای طبیعی به زمینهای کشاورزی …………………………………………

106

-2-10-5-4

چرای بیرویه احشام ………………………………………………………………………..

106

-3-10-5-4 کاهش تنوع زیستی ……………………………………………………………………………

106

-4-10-5-4 افزایش انواع آلودگیها ……………………………………………………………………….

106

-5-10-5-4 افزایش فرسایش خاک و بیابانزایی …………………………………………………………

106

 

 

 

-6-10-5-4 آلودگی منابی آب ………………………………………………………. 107 ……………………..
-7-10-5-4 تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی ………………………….. 107 ……………………………..
-6-4 ارزیابی ایداری اقتصادی ………………………………………………………. 107…………………………..
-1-6-4 عوامل تأ یرگذار بر ایداری اقتصادی ………………………………………………………. 107 ………
-1-1-6-4 کشاورزی و باغداری ………………………………………………………. 107 …………………
-2-1-6-4 صنعت و معدن ………………………………………………………. 108 ………………………..
-2-6-4 شاخصهای اقتصادی توسعه ایدار ………………………………………………………. 108 …………
-1-2-6-4 درصد شاغلین به کل جمعیت ………………………………………………………. 108 …………
-2-2-6-4 درصد کارگاههای صنعتی به شاغلین ………………………….. 109 …………………………….
-3-2-6-4 دسترسی به فرصتهای شغلی و عملکرد خوابگاهی ………………………….. 109 ……………
-3-6-4 تحلیل عوامل تأ یرذار بر ایداری اقتصادی ………………………….. 109 …………………………….
-1-3-6-4 مکانگزینی فعالیت ها ………………………………………………………. 109 …………………
-2-3-6-4 صنعت ………………………….. ………………………………………………………. 110 ……..
-3-3-6-4 ترسیم اعتبارات و وامهای اعشایی ………………………………………………………. 111 ……
-4-3-6-4 عوامل مدیریتی ………………………………………………………. 112 ………………………..
-4-6-4 جمیبندی ………………………….. ………………………………………………………. 112 ………….
-7-4 آزمون فر یه اوم ………………………….. ………………………………………………………. 113………
-8-4 آزمون فر یه دوم ………………………….. ………………………………………………………. 114………
-1-8-4 هدفهای استداده ایدار از زمین ………………………………………………………. 114 …………….
-2-8-4 حركت و تردد ایدار ………………………………………………………. 114 …………………………
-3-8-4 محیا زیست ایدار ………………………………………………………. 114 …………………………..
-4-8-4 ایداری اجتماعی ………………………………………………………. 114 ……………………………..
-5-8-4 اقتصاد ایدار ………………………….. ………………………………………………………. 115 …….
-9-4 آزمون فر یه سوم ………………………….. ………………………………………………………. 115……..
-1-9-4 راهبردهای زیست محیشی ………………………………………………………. 115 …………………..
-2-9-4 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ………………………………………………………. 115 ……………
-3-9-4 راهبردهای كالبدی ـ فضایی ………………………………………………………. 115 …………………
-4-9-4 راهبردهای حركتی و زیرساختی ………………………………………………………. 116 ……………
-5-9-4 راهبردهای توسعه مشاركتی ………………………………………………………. 116 ………………..
-6-9-4 راهبردهای مدیریت توسعه ………………………………………………………. 116 ………………….
-10-4 راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به منظور دستیابی به توسعه ایدار در محدوده مورد مشالعه117
-1-10-4 نراط قوت، عف، فرصتها و تهدیدهای اقتصادی ………………………….. 117 ………………….
-1-1-10-4 نراط قوت توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 117 …………..
-2-1-10-4 نراط عف توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 118 ………..
-3-1-10-4 فرصتهای توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 118 ………..
-4-1-10-4 تهدیدهای توسعه اقتصادی ………………………………………………………. 118 …………..
-2-10-4 نراط قوت، عف، فرصتها و تهدیدهای اجتماعی ………………………….. 119 ………………….
-1-2-10-4 نراط قوت توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 119 …………..
-2-2-10-4 نراط عف توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 119 ……….
-3-2-10-4 فرصتهای توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 120 ………..
-4-2-10-4 تهدیدهای توسعه اجتماعی ………………………………………………………. 120 …………..
-3-10-4 نراط قوت، عف فرصتها و تهدیدهای زیست محیشی ………………………….. 120 ……………
-1-3-10-4 نراط قوت توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. 120 …….
-2-3-10-4 نراط عف توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. 120 …..
-3-3-10-4 فرصتهای توسعه زیستمحیشی ………………………………………………………. 121 …..
-4-3-10-4 تهدیدهای توسعه زیست محیشی ………………………………………………………. 121 …….

 

 

 

فصل نجم : نتیجهگیری و یشنهادات ………………………………………………………. 123……………………..
-1-5 چشمانداز و هدفهای توسعه كرج …………………………………………………………………………. 125
-1-1-5 چشمانداز اجتماعی، اقتصادی و كالبدی …………………………………………………………….. 125
-2-5 هدف محوری توسعه ایدار ………………………….. …………………………………………………….. 126
-1-2-5 هدفهای استداده ایدار از زمین …………………………………………………………………….. 126
-2-2-5 هدفهای حركت و تردد ایدار ………………………………………………………………………. 127
-3-2-5 هدفهای محیا زیست ایدار………………………………………………………………………… 127
-4-2-5 هدفهای ایداری اجتماعی ………………………………………………………………………….. 127
-5-2-5 هدفهای اقتصادی ایدار ……………………………………………………………………………. 127
-6-2-5 راهبردهای توسعه كالن شهر كرج …………………………………………………………………. 127
-7-2-5 راهبردهای زیست محیشی …………………………………………………………………………… 127
-8-2-5 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………………………. 128
-9-2-5 راهبردهای كالبدی ـ فضایی …………………………………………………………………………. 128
-10-2-5 راهبردهای حركتی و زیرساختی ………………………………………………………………….. 128
-11-2-5 راهبردهای توسعه مشاركتی ………………………………………………………………………. 128
-12-2-5 راهبردهای مدیریت توسعه ………………………………………………………………………… 129
-3-5 نتیجهگیری ………………………….. ……………………………………………………………………….. 129
منابی ………………………….. ………………………….. ………………………………………………………… 130
…………………………………………..  Abstract ………………………………………………………………………. 213

 

 

فهرست جداوم

 

 

جدوم :1-3 جمعیت و تعداد بلوکهای حوزه های کرج بزرگ در سام ……………………………………………. 1375 55
جدوم :2-3 تغییرات جمعیت كل كشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طی سامهای ……………….. 1345 – 85 58
جدوم :3-3 رشد جمعیت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج ـ شهریار طی سامهای …………………… 1345 – 85 58
جدوم :4-3 مرایسه تغییرات جمعیت شهر كرج در محدوده های شمارش شده در سرشماریهای مختلف ………………… 59
و جمعیت بازسازی شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. 1380 59
جدوم :5-3 جمعیت شهركرج بزرگ بر حس   جنس و سن در سام ………………………………………………. 1385 60
جدوم :6-3توزیی درصد جمعیت كرج بزرگ در سام 1385 بر حس   گروه های بزرگ سنی ………………………….. 61
جدوم :7-3 توزیی درصد مهاجران وارد شده به كرج بزرگ طی دهه 1375-85 بر حس   جنس و طوم مدت اقامت … 62
جدوم :8-3 و  عیت سواد در شهر كرج بزرگ …………………………………………………………………………… 62
جدوم :9-3 جمعیت استان البرز در گزینه مختلف …………………………………………………………………………. 64
جدوم :10-3 توزیی واحدهای فعالیت در نراط شهری و روستایی استان بین بخشهای سه گانه اقتصادی سام …..1381 65
جدوم :11-3 تغییرات تعداد مراكز فعالیت در شهرستانهای كرج و شهریار، مالرد و قدس در سام 1381 نسبت به  
…………………………………………………………………………………………………………………. 1373 66
جدوم :12-3تحوالت تركی   اقتصادی جمعیت شهر كرج در سامهای 1355ـ 1365ـ …………………1385 -1375 68

جدوم :13-3 توزیی واحدهای فعالیت در مناطق 9 گانه شهر كرج به تدكیك گروه های عمده در بخشهای سه گانه در سام

……………………………………………………………………………………………………………….. 1381 70..
جدوم :14-3 كاربری عمومی زمین در شهر كرج او  ی موجودد……………………………………………………….. 71
جدوم :15-3 كاربری و  ی موجود زمین به تدكیك سشوح خالص شهری و ناخالص فراشهری در شهر كرج ………… 75
جدوم1-4 : شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. 1375 81
جدوم2-4 : ترسیمات کشوری شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. 1388 82
جدوم:3-4 جمعیت شهری و روستایی در شهرستان کرج …………………………………………………………………. 83
جدوم:4-4 میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهای کرج و شهریار در فاصله سامهای 1345 ـ ……………1375 88
جدوم5-4 : روند ارزیابی و  عیت ایداری زیست محیشی توسعه بند ا3-5د ……………………………………………. 92

جدوم:6-4 نراط قوت و   عف و تهدیدها و فرصتهای توسعه به تدکیک در حوزه های تصمیمگیری با تکیه بر تحوالت

توسعه به منظور ارائه راهبرد …………………………………………………………………………………….. 121

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

 

نرشه :1-3 موقعیت جغرافیایی شهر کرج …………………………………………… ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
نرشه :2-3 تو وگرافی استان البرز ………………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :4-3 خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. . ERROR! BOOKMARK NOT
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.