پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان- قسمت 2

ل کشور………………………………………………………….96
2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور……………………………………………………..101
2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور………………….102
2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور………………………………………………………..104
2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور……………………………………………………106
2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور…………………….107
2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………109
2-57- چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………111
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..114
3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
3-3- جامهع آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….114
3-4- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….114
3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115
3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..115
3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………115
3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………116
3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………117
3-7-1- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
3-7-2- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….118
3-9- روشهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….119
3-9-1- روش توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….119
3-9-2- روش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………119
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………121
4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..121
4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….123
4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان…………………………………………………………124
4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………125
4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126
4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127
4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128
4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129
4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………129
4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………….130
4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………131
4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………132
4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………133
4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………..134
4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………………………………………………134
4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….135
4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137
4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137
4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138
4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق……………………………………………………………………………………………138
4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138
4-6-2- بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139
4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140
4-6-4- بررسی تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..144
5-1-1- بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………..144
5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………….145
5-2-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………..145
5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………….146
5-3-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….146
5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………147
5-4-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-5-  نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………….147
5-5-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..147
5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………149
5-6-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………150
5-7-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….150
5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………….151
5-8-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….151
5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………….152
5-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….152
5-11- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………153
5-12- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………154
5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………..154
5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی………………………………………………………..157
5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….158
5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین……………………………………………………………………………………………………………….159
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                                                               صفحه
جدول شماره(2-1) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….22
جدول شماره(2-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن…………………………………………..33
جدول شماره(2-3) نوع سازمان ها و فعالیت آنها…………………………………………………………………………………………………….37
جدول شماره(2-5) اختلاف نظر کارآفرینان و مبتکران…………………………………………………………………………………………..55
جدول شماره(2-6) مقایسه ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین…………………………………………………………………..70
جدول شماره(2-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..74
جدول شماره(3-1) پرسشنامه سرمایه اجتماعی به تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116
جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116
جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117
جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122
جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123
جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان……………………………………………………………124
جدول شماره(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………125
جدول شماره(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان………………………………………………………………………………………..126
جدول شماره(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان……………………………………………………………………………………………127
جدول شماره(4-3) آمار توصیفی مولفه ها……………………………………………………………………………………………………………128
جدول شماره(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………129
جدول شماره(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرع
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.