دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران- قسمت 2

ت به عنوان نماینده های صورت سود وزیان وترازنامه شرکت هامی شود.
واژه ها:استانداردهای زیست محیطی،گواهی نامه ایزو14700،سود هرسهم ،ارزش دفتری هرسهم ،جریان وجوه نقدعملیاتی هرسهم ،محتوای اطلاعاتی
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه
در دنیای امروز ، ورود به عرصه تجارت جهانی به عوامل بسیاری بستگی دارد . استانداردهای جهانی سال هاست كه با تجارت همراه شده و اكنون با وجود توافق ها، پیمان نامه ها و استانداردها ، زندگی مردم در سراسر دنیا آسان تر شده است . جهانی شدن داد و ستدها و بازارها بدین معنی است كه توافق نامه های جهانی و استانداردها می توانند به تجارت دو جانبه كمك كنند. نقش استانداردهای جهانی در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در زمینه منافع فنی به رسمیت شناخته شده است. این موافقت نامه اصر ار دارد كه دولت ها بر ای پیشگیری از بروز موانع غیر ضروری تجاری از استانداردهای جهانی استفاده كنند.اگر چه بیش از یك دهه از انتشار ایزو 147001 می گذرد، اما شواهد موجود نشان می دهد كه این استاندارد نسبت به ایزو 9000 دامنه كاربرد گسترده تری دارد و بیشتر مورد پذیرش عمومی قرار گرفته ، زیرا سیر فزاینده دریافت گواهینامه ایزو 147001 در جهان شگفت انگیز است و با توسعه دریافت گواهینامه های ایزو 9000 قابل مقایسه نیست. دلایل اقتصادی و تجاری زیادی برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ایزو 147001 وجو د دارد اما هنوز برخی از صنایع باور ندارند كه این استاندارد می تواند سبب موفقیت در صحنه رقابت جهانی شود(صلاحی وهمکاران ،1388) .
 
امروزه به دلیل سرعت یافتن توسعه صنایع و افزایش روز افزون تولید ضایعات در بخش های صنعتی و خانگی خطرات جدی و آسیب های جبران ناپذیری برمحیط زیست تحمیل شده است از این رو سازمان ها نیازمند استقرار سیستم مدیریت محیط زیستی می باشند. سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است كه سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملكرد زیست محیطی كه مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته كنترل نماید. به طور كلی هدف ازبرپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ایزو 14700  تحكیم حفاظت ازمحیط زیست وجلوگیری ازآلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد ( توکلی وهمکاران ،1390).
با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای زیست محیطی درجهان وتاثیر احتمالی آن برنوع وتاثیر توجه سرمایه گذاران به شرکت ها درتحقیق حاضر تاثیر رعایت این استانداردها برمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.
 
 1-2-  بیان مسئله
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس و معیارهای نادرست توسعه كه فقط رشد اقتصادی آن در نظر گرفته می شود ،بدون آنكه از مسایل زیست محیطی ناشی از آن نظیر افزایش آلودگی، ایجاد ضایعات و تخریب محیط زیست سخنی به بیان آورده شود، عدم محاسبه هزینه های زیست محیطی در قیمت تمام شده محصول كه در نهایت تفكر رایگان پنداشتن محیط زیست را بدنبال دارد و همچنین استفاده نادرست از منابع و عدم توجه به نسلهای آینده موجب گردیده مسائل زیست محیطی در سطح مجامع بین المللی مانند كنفرانس ریودوژانیرو مورد توجه متخصصان و سیاستمداران قرار گیرد . در ایران نیز مانند سایر كشورهای جهان بحث حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورد توجه  قرارگرفته است . بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست یك وظیفه عمومی تلقی شده و فعالیتهای اقتصادی كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه است ممنوع می باشد .نگرش سیستمی به مسئله محیط زیست نیازمند به یك سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد و لازم است به صورت یكپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی از جمله سیستمهای كیفیت، مالی و درآمد، ایمنی و بهداشت و همچنین سیستمهای انگیزشی كاركنان به مرحله اجرا درآید . اما برای ایجاد یك سیستم مدیریت زیست محیطی به یك الگو یا مدل برای اجرای صحیح آن نیازاست. استانداردهای سری ایزو 14700برای دست یابی به این منظور و ارائه یك مدل یا الگوی مناسب در سال 1996 توسط كمیته فنی 207 سازمان بین المللی استاندار سازی[1]  به تصویب رسید (ریاضی وهمکاران ،1378).
ازجهت دیگرشرکت ها برای جلب توجه مشتریان، سهامداران، دولت ،کارمندان،……وحضوری پایدار درعرصه تجارت ورقابت باسایر شرکت هاوصنعت ها نیازمند به توجه ورعایت مقررات زیست محیطی می باشندانتظار می رود با شدت گرفتن توجه به محیط زیست ورعایت مسائل زیست محیطی سرمایه گذاران به شرکت هایی که این استانداردها رارعایت می نمایند توجه بیشتری نموده واین امرسبب افزایش محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری منتشره توسط این شرکت ها گردد.بنابراین محقق دراین پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که آیا رعایت استانداردهای محیط زیست برمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری تاثیر می گذاردیاخیر؟
 
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
فشارهای فزاینده موجود درمحیط وآگاهی های محیطی،نیازبه مطالعه تعاملات بین بخش های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حساب ملی سنتی براندازه گیری رشدوعملکرد اقتصادی تاکیددارد.به منظور ارزشیابی جامع تری از دوام وتوسعه،لازم است که پذیرش سیستم های مدیریت محیط و بررسی تعاملات بین محیط و عملکردرا مورد بررسی قرارداد. پذیرش سیستم های مدیریت محیطی توسط شرکت ها عموما˝ می تواند سبب  تغییر ارتباط بین عملکرد اقتصادی وبازده محیطی شود .شرکت استفاده کننده ازسیستم های مدیریت زیست محیطی این توانایی رادارد که تشکیلات خود را مجددا طوری طراحی کند که تاثیرات نامطلوب آن بر محیط را به حداقل برساند .به علاوه٬با پذیرش سیستم های مدیریت زیست محیطی با کیفیت بالا٬احتمال دارد منجر به مواردی از کاهش استفاده از منابع پولی و طبیعی شود.باید توجه كرد كه ملاحظات زیست محیطی، كشور را هماهنگ با پیشرفت جامعه جهانی در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد . به عنوان مثال ، در این بخش، پدید آمدن صنایع كوچك و بزرگ بدون در نظر گرفتن اثرات توسعه صنعتی و تولید آلاینده های آب، هوا، خاك ومانند آن بر محیط زیست ، تاثیرات گسترده و مخربی را در برداشته و خواهد داشت . به كارگیری استانداردهای مدیریت محیط زیست) ایزو 14700) نه تنها با قوانین و مقرارت زیست محیطی موجود در یك كشور منافات ندارد بلكه دستاوردهای آن می تواند محیط زیست یك جامعه را در جهت تدوین ضوابط، استانداردها وآیین نامه های اجرایی یاری دهد  (فرامرز رسولی ،1384).
یك ضرورت كلیدی بررسی منابع، سودها و زیان های زیست محیطی درمعادله اقتصادی وهمچنین شناخت تاثیر قوانین زیست محیطی بر شرکت هاوعملکرد آن ها وتاثیر رعایت این استانداردها برنوع ونگاه سرمایه گذاران وفعالان بازار سرمایه به شرکت هامی باشد.
با توجه به مطالب ذکرشده وتوجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است، انجام تحقیقی باموضوع ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی دربازار سرمایه ایران وتاثیر رعایت استانداردها بر محتوای اطلاعاتی  متغیرهای بنیادی حسابداری ضروری به نظر می رسد.
 
تعداد صفحه : 90
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.