دانلود پایان نامه:بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وكیفیت زندگی كاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس- قسمت 2

ی …………………………………………………………………………………………………………………………       76
2-1-54فضای كلی زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      77
2-1-55 یكپارچگی وانسجام اجتماعی درسازمان ………………………………………………………………………………………………………………       77
2-1-56 قانون گرایی در سازمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    78
2-1-57توسعه قابلیت های انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    78
2-1-58راهبردهای بهبود كیفیت زندگی كاری ……………………………………………………………………………………………………………………….    79
2-1-59 انسانی تر كردن كار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      79
2-1-60 طراحی شغل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    79
2-2 مطالعات انجام شده……………………………………………………………………………………………………………………    82
2-2-1 مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………………………………   82
2-2-2 مطالعات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………………………………………………………………………………….   84
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     87
3-2 جامعه آماری ،نمونه آماری وروش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………   87
3-3 روش وابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    87
3-4 روایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    88
3-5 پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    88
3-6روشهای تجزی وتحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………      88
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 توصیف داده های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     90
4-1-1 توصیف نمونه تحقیق برحسب جنسیت………………………………………………………………………………………………………………..      90
4-1-2  توصیق نمونه تحقیق بر حسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………………………..    91
4-1-3 توصیف نمونه تحقیق برحسب وضعیت تاهل …………………………………………………………………………………………………….. 92
4-1-4 توصیف نمونه تحقیق برحسب شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………    93
4-2-آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  94
4-2-1 آزمون فرضیه 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            94
4-2-2 آزمون فرضیه 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          97
4-2-3 آزمون فرضیه 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………          101
4-2-4 آزمون فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        104
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………       110
5-2 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        112
5-2-1پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        112
5-2-2 پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….         112
5-2-3 محدویت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………      113
   منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     114
  پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..        119
چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………     128
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                               صفحه
جدول جدول اقتضایی مدل هرزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     52
جدول شماره 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         66
جدول 2-2 رویكردهای بهبود كیفیت زندگی كاری ……………………………………………………………………………………………………………….      67
جدول 2-1-43 نسل های سه گانه برنامه های كیفیت زندگی كاری ……………………………………………………………………….        69
جدول 2-4 شاخص های كیفیت زندگی كاری …………………………………………………………………………………………………………………………..      73
جدول 4-1 توزیع فراوانی ودرصد نمونه تحقیق برحسب جنسیت ………………………………………………………………………………      90
جدول 4-2توزیع فراوانی ودرصد نمونه تحقیق برحسب مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………… 91
جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصد نمونه تحقیق برحسب وضعیت تاهل ………………………………………………………………………    92
جدول4-4 توزیع ودرصد نمونه تحقیق برحسب شغل ……………………………………………………………………………………………………………..     93
جدول 5-4 خلاصه مدل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        94
جدول 4-6 نتایج تحلیل واریانس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     95
جدول 4-7 ضرایب معادله رگرسیونی همزمان …………………………………………………………………………………………………………               ………    96
جدول 4-8 خلاصه مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   97
جدول 4-9 نتایج تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    98
جدول4-10 ضرایب معادله رگرسیونی همزمان ………………………………………………………………………………………………………………………………..       99
جدول 4-11 خلاصه مدل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    101
جدول 2-12 نتایج تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      102
جدول 4-13 ضرایب معادله رگرسیونی همزمان …………………………………………………………………………………………………………………………………..103
جدول 4-14 خلاصه مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   104
جدول4-15 نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     105
جدول 4-16 ضرایب معادله رگرسیونی همزمان …………………………………………………………………………………………………………………………..  106
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     صفحه
نمودار 4-1 توزیع فراوانی ودرصد نمونه تحقیق برحسب جنسیت ……………………………………………………….      90
نمودار4-2توزیع فراوانی ودرصد نمونه تحقیق برحسب مقطع تحصیلی ………………………………………………… 91
نمودار4-3توزیع فراوانی ودرصد نمونه تحقیق برحسب وضعیت تاهل ………………………………………………..    92
نمودار 4-4 توزیع ودرصد نمونه تحقیق برحسب شغل ……………………………………………………………………………………     93
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                               صفحه
شكل 2-1 توانمند سازی به منزله ادارك خود …………………………………………………………………………………………………………………………..    15
شكل 2-1-21 مدل توانمند سازی توماس وولتهوس ………………………………………………………………………………………………………..      36
شكل 2-3 مدل توانمندسازی اسپریتزر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..     37
شكل 2-4 مدل توانمند سازی یاهیا ملهم ………………………………………………………………………………………………………………………………………    38
شكل 2-5 مدل تطبیقی رضای شغلی………………………………………………..           ………………………………………………………………………………….        54
شكل 2-6 ارتباط بین عملكرد ورضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………      57
 
 
[1]چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه توانمندی روان شناختی وكیفیت زندگی كاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه ازاد اسلامی واحد بندرعباس انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرو نباخ استفاده شد و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه شد که برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا پایایی945/0 و برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون پایایی865/0 و برای پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ پایایی869/0بدست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیری) می باشد.
نتایج تحقیق بدین شرح می باشد: :1-بین توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد2-در بررسی ابعاد توان مندی روان شناختی نتایج نشان داد که بین شایستگی,خودمختاری,تاثیرگذاری,اعتماد با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود دارد و بین معنی داربودن با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس رابطه وجود ندارد 3-بین كیفیت زندگی كاری با رضایت شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس رابطه وجود دارد4-در بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری نتایج نشان داد که بین نداردجبران منصفانه و مناسب,شرایط کاری ایمن و بهداشتی,یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان,فضای کل
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.