پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی درباره : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

-7-7-1-  نيتروکسين ( ازتوباکتر – آزوسپيريليوم)

ازتوباكتر مانند مهمترين دي ازوتروفهاي آزادزي می باشد كه علاوه بر تثبيت نيتروژن به دليل پتانسيل توليد فاكتورهاي محرك رشد گياه و پادزيست بازدارنده از فعاليت پاتوژن هاي گياهي، همواره مورد توجه محققين قرار مي گيرد. محققين روسيه در سال (1909) تلقيح با ازتوباكتر را توصيه نمودند. محققين روسيه در سال (1930) بهره گیری وسيع از ازتوباكتر را آغاز كردند و در سال (1962) توليد صنعتي آن باكتري، پاسخگوي زراعتي معادل 35 ميليون هكتار بوده می باشد. خاوازي در سال (1384) گزارش كرد بهره گیری از باكتري هاي ازتوباكتر مي تواند تا 10 درصد باعث افزايش در محصولات زراعي مانند غلات گردد و محرك رشد ازتوباكتر در بسياري از مواد ميتواند منجر به 15 برابر، ارزش افزوده اي متجاوز از 300 ميليون دلار را به همراه آورد. انصاري و همكاران (1387) تاثير كاربرد كود بيولوژيك نيتروكسين بر بعضي شاخص هاي رشد رويشي گياه ذرت را بررسي نمودند، نتايج نشان داد كه تلقيح بذر با 20 ليتر در هكتار كود بيولوژيك نيتروكسين، وزن خشك اندام هوايي را در مقايسه با شاهد و ساير تيمارها به ميزان معني داري افزايش داده می باشد.

طبق بررسي هاي انجام شده توسط خرمدل و همكاران (1387) بر كاربرد كودهاي بيولوژيك بر شاخص هاي رشدي سياهدانه، تلقيح بذر سياهدانه با كودهاي بيولوژيك باعث افزايش معني دار ارتفاع گياه، شاخص سطح برگ، حداكثر تجمع ماده خشك و سرعت رشد محصول در مقايسه با شاهد شده می باشد. همچنين ارتفاع گياه در تيمار تركيبي آزوسپيريلوم و قارچ نسبت به ساير تيمارها بيشتر بوده می باشد، افزايش حاصلخيزي خاك به اردكاني و همكاران (1379) افزايش جذب آهن، منيزيم، روي، مس، نيتروژن، فسفر و پتاسيم را در اثر تلقيح بذر گندم با باكتري آزوسپيريلوم گزارش كرده و بيان داشتند كه آزوسپيريلوم باعث توسعه سيستم ريشه اي گندم شده و بنابراين به طور طبيعي امكان دسترسي و جذب بهتر عناصر مختلف غذايي براي اين گياه فراهم شده می باشد. Kapulnik و همكاران (1982) اظهار داشتند كه تلقيح بذرهاي ذرت با باكتري آزوسپيريلوم باعث افزايش تعداد برگهاي اين گياه و در نهايت افزايش عملكرد اين گياه در مقايسه با شاهد شده می باشد. همچنين بررسي حميدي و همكاران (1385) نشان داد كه در اثر تلقيح بذر ذرت علوفه اي با آزوسپيريلوم، تعداد برگهاي بالايي بلال و تعداد برگ در هر بوته افزايش يافته می باشد. تبريزي (1383) گزارش كرد كه در گياه نعناع با كاربرد مخلوط 85% ازتوباكتر و آزوسپيريليوم عملكرد اسانس حدود 125 كيلوگرم در هكتار، به دست آمد كه معادل عملكرد حاصل از كرتهايي بود كه در آن ها از كود شيميايي بهره گیری شده بود. طبق بررسي هاي Shaalan (2005) افزايش حاصلخيزي خاك به وسيله كودهاي بيولوژيك نظير ازتوباكتر و آزوسپيريلوم باعث افزايش و بهبود خصوصيات رشدي گياه دارويي سياهدانه مانند: ارتفاع، تعداد شاخه جانبي، تعداد كپسول در بوته و عملكرد دانه شده می باشد. همچنين Nanda و همكاران (1995) اظهار داشتند كه، تلقيح بذرهاي ذرت با كودهاي بيولوژيك آزوسپيريلوم و ازتوباكتر باعث افزايش معني دار عملكرد علوفه اي اين گياه گرديده می باشد. Fulchieri و همكاران (1993) توليد انواع هورمون­هاي محرك رشد گياه نظير اكسين و اسيد جيبرليك توسط باكتري آزوسپيريلوم را مسئول افزايش رشد و نمو ذرت دانستند.

 

1). باکتری P5 كه با توليد اسيدهاي آلي باعث رها سازي فسفات از تركيبات معدني مي گردد

2). باکتری P13 كه با توليد و ترشح آنزيم فسفاتاز باعث رها سازي فسفات از تركيبات آلي آن مي گردد

باكتري 13 با در نظر داشتن اينكه كشاورزي به صورت امروزي به سرعت در حال پيشرفت مي باشد و نياز به نهاده هاي كودي براي گياه امري حياتي می باشد و فسفر به عنوان يكي از عناصر اصلي ماكرو به همراه ازت و پتاسيم در تغذيه گياه تأثیر بسزائي دارد و اهميت اين عنصر براي توليد محصول اقتصادي و حفظ تعادل بين عناصر اصلي خاك به اثبات رسيده می باشد، به همين مقصود براي توليد محصولات زراعي و باغي به كار گيري كودهاي بيولوژيك (زيستي) براي بهبود جذب و كاهش مصرف كودهاي معدني مي تواند از جنبه هاي اكولوژيكي و اقتصادي، مزيت هايي را بر عهده داشته باشد. طبق بررسي هاي متنوع وزان و همكاران (1384) بر تاثير كود زيستي و معدني فسفاته بارور-2 بر عملكرد نهائي دو رقم سورگوم علوفه اي تحت شرايط شوري، مشاهده شده می باشد روي محصولات زراعي افزايش عملكرد محصولات و همچنين كاستن مصرف كودهاي معدني مشاهده شده می باشد. طبق آزمايش هاي صورت گرفته روي محصول كاهو در كانادا و گندم، سيب زميني، ذرت، چغندرقند ونيشكر در هندوستان باكتريهاي آزاد كننده فسفر در آزاد سازي فسفر در بخش ريزوسفر گياه تأثیر موثر دارند.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.