پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی با موضوع : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

درخت گردید. در مجموع در این پژوهش بیشترین تعداد میوه در درخت (3/295 عدد میوه در درخت) با کاربرد آمیخته هر سه کود حاصل گردید.

پیش از این نیز در پژوهش های دیگر بر اثر کاربرد کودهای زیستی بر افزایش تعداد میوه در دیگر رقم های پرتقال اشاره شده بود (El-Kobbia, 1999; Moustafa, 2002; Helail, 2003). Abd El-Migeed و همکاران (2007) نیز افزایش تعداد میوه درختان پرتقال در پاسخ به کاربرد کود های زیستی مختلف را گزارش نمودند و چنین عنوان نمودند که این واکنش، پاسخی در راستای افزایش درصد تشکیل میوه[1] در درخت می باشد.

پژوهش های Hassan و Abu Raya (2003)، Mansour (1998)، و Fayed (2005) بر درختان سیب و پژوهش انجام شده توسط Risk-All (2004) روی درختان انگور نیز نتایج مشابهی در خصوص افزایش تعداد میوه به دنبال کاربرد کودهای زیستی در پی داشته می باشد. در پژوهش حاضر کاربرد هیومیک اسید و نیتروکسین اثر تشدید کننده ای را بر تشکیل میوه پرتقال داشت که این امر را می توان به افزایش تامین نیتروژن برای گیاه ارتباط داد. همچنین هیومیک اسید به دلیل ماهیت اسیدی احتمالا می تواند در افزایش تحرک و جذب عناصر غذایی در خاک های آهکی تأثیر داشته باشد. با در نظر داشتن ماهیت آهکی بودن خاک های جنوب، احتمالا کاربرد هیومیک اسید به صورت غیر مستقیم با افزایش تحرک پذیری عناصری نظیر روی بر افزایش تشکیل میوه اثر داشته می باشد. به علاوه هیومیک اسید قابلیت کلات کردن عناصر غذایی را دارد و کود تجاری آن محتوی عناصر ریزمغذی نیر هست که کاربرد این مواد به صورت مستقیم باعث افزایش سطح ریزمغذی ها در خاک باغ شده و بر افزایش تشکیل میوه تأثیر دارند. این نتایج بر تامین نیتروژن و عناصر غذایی ریزمغذی برای افزایش باروری درختان پرتقال والنسیا در زمان پیش از باز شدن گل ها تاکید دارند.

کاربرد کود بارور-2 اثر معنی داری بر افزایش تعداد میوه در درختان پرتقال والنسیا نداشت. این اثر احتمالا به دلیل مقدار کافی فسفر موجود در خاک رخ داده می باشد. با در نظر داشتن اینکه فسفر در خاک عنصر غیر متحرکی می باشد و کاربرد آن در باغ های مرکبات نیز به صورت غیراصولی و بیش از حد نیاز می باشد، همواره مقدار زیادی گزارش های Hassan و Abu Raya (2003) و Fayed (1998) برسیب و Abd El-Migeed (2007) بر پرتقال در یک راساتا قرار دارد.

 

متوسط وزن و قطر میوه

در این پژوهش متوسط وزن و قطر میوه های پرتقال والنسیا در پاسخ به کاربرد کودهای زیستی کاهش پیدا نمود؛ هرچند که کاربرد بارور-2 در این خصوص بی تاثیر بود. در تیمار کاربرد آمیخته نیتروکسین+بارور-2+هیومیک اسید کمترین اندازه میوه ها مشاهده گردید. این نتایج با یافته های پژوهش Abd El-Migeed (2007) بر پرتقال ناول تناقض دارد. آن ها نشان دادند که کاربرد کودهای زیستی به صورت معنی داری وزن میوه های پرتقال ناول را افزایش می دهند. این تناقض احتمالا به دلیل اندازه بزرگتر پرتقال والنسیا رخ داده می باشد. میوه های پرتقال والنسیا با در نظر داشتن اینکه اندازه بزرگتری نسبت به سایر ارقام دارند و برای مدت بیشتری نیز روی درخت باقی می مانند، روی درخت ایجاد رقابت منفی شدیدتری می نمایند و لذا از طرف درخت نمی توانند طرفداری شوند. به این ترتیب در شرایطی که تعداد میوه در درخت افزایش پیدا کند، نظیر حالتی که در پژوهش حاضر به دنبال افزایش تعداد میوه در تیمار های کاربرد کود های زیستی مشاهده گردید، می توان کاهش اندازه میوه ها را انتظار داشت. پژوهش های Hassan و Abu Raya (2003) و Fayed (1998) برسیب نیز نتایج مشابهی در کاهش اندازه میوه های درختان تیمار شده با کودهای بیولوژیک به همراه داشته می باشد.

در مجموع هرچند که وزن میوه ها و اندازه قطر آن ها در تیمار های کود زیستی نسبت به شاهد کمتر بود، اما افزایشی که تعداد میوه مشاهده گردید از کاهش عملکرد درختان جلوگیری نمود. افزایش تعداد میوه در تیمار های کودهای زیستی باعث بیشتر شدن عملکرد کلی درختان نسبت به تیمار شاهد گردید. از طرف دیگر بهبود ویژگی های کیفی میوه نیز در تیمارهای کود زیستی، کاهش ابعاد میوه را در این تیمارها به امری قابل چشم پوشی تبدیل می کند.

 

کاربرد آمیخته نیتروکسین+بارور-2+هیومیک اسید، محتوای مواد جامد محلول میوه به صورت معنی داری نسبت به شاهد کم گردید. این امر احتمالا به دلیل تشکیل میوه زیاد در این تیمار و بروز رقابت در میوه ها بر سر مواد فتوسنتزی رخ داده می باشد. همچنین در این تیمار حجم آب میوه به صورت معنی داری بالا رفت که می تواند در رقیق کردن محتوای مواد جامد محلول آب میوه موثر بوده باشد. Abd El-Migeed (2007) گزارش نمودند که کاربرد کودهای زیستی به صورت ناچیزی محتوای مواد[1] Fruit set

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.