پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی با موضوع : بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

2-7-6-     کود حیوانی

کود حیوانی علاوه بر تأمین قسمتی از نیاز غذائی گیاه تأثیر بسیار مثبت در بهبود کیفیت خاک دارد. بیشترین تأثیر کود حیوانی این می باشد که ساختمان فیزیکی خاک را بهبود بخشیده تا ریشه درخت بهتر بتواند تنفس کند و فضای بهتری را جهت رشد و گسترش ریشه در اختیار داشته باشد. یک نکته اساسی در خصوص مصرف کود حیوانی این می باشد زیرا این کود‌ها برای پوسیده شدن از ازت خاک بهره گیری می‌کند، پس بایستی در نظر داشت که از کودهای کاملاً پوسیده بهره گیری نمود و یا اگر کود کاملاً پوسیده نشده می باشد مقداری کود ازته برای تسهیل در پوسیده شدن کود حیوانی مصرف گردد (ملکوتی و همکاران، 1379).

 

2-7-7-    کودهای زیستی

كودهاي بيولوژيك داراي تعداد كافي از يك يا چند گونه از ميكروارگانيسم هاي سودمند خاكزي هستند. اين كودها، ميكروارگانيسم هايي هستند كه قادرند عناصر غذايي خاك را در يك فرآيند زيستي تبديل به مواد مغذي همچون ويتامين ها و ديگر مواد معدني كرده و به ريشه خاك برسانند (Rai and Gaur, 1988). مصرف كودهاي زيستي كم هزينه تر بوده و در اكوسيستم آلودگي به وجود نمي آورد. كودهاي زيستي مواد نگه دارنده ميكروارگانيزم هاي سودمند خاك مي باشند. در دهه هاي گذشته به دليل مصرف كودهاي شيميايي اثرات زيست محيطي متعددي مانند انواع آلودگي هاي آب و خاك و مشكلاتي در خصوص سلامتي بشر گياه شده و بدين ترتيب منجر به افزايش تعادل نيتروژني و كارآيي جذب فسفر مي گردد. نتايج پژوهش رضواني و همكاران (1389) بر اثر كودهاي بيولوژيك و ورمي كمپوست بر خصوصيات كمي گياه دارويي مرزه نشان داد كه، اثر كود بر ارتفاع گياه، درصد برگ، ساقه و گل آذين و تعداد شاخه جانبي معني دار بوده و منجر به افزايش معني دار ارتفاع گياه، درصد برگ و گل آذين و تعداد شاخه جانبي و كاهش درصد ساقه در مقايسه با شاهد شده می باشد. در اين ميان تيمار سودوموناس بيشترين تاثير را داشت. بيشترين و كمترين درصد برگ نيز به ترتيب در تيمار سودوموناس و شاهد مشاهده شده. بنابراين چنين به نظر مي رسد كه كاربرد كودهاي آلي مناسب، مي تواند در افزايش بهبود خصوصيات كمي گیاهان موثر باشد.

بررسي ها نشان داده می باشد كه باكتري هاي آزادزي تثبيت كننده نيتروژن در خاك، علاوه بر رفع كمبود نيتروژن و بهبود حاصلخيزي خاك باعث افزايش عملكرد و هم چنين كاهش آلودگي منابع آبي مي گردد (Brussard and Ferrera-Cenato, 1997). نتايج كوچكي و همكاران (1387) حاكي از آن بود كه، اثر كودهاي بيولوژيكي بر ويژگي هاي رشد، عملكرد و ويژگي هاي كيفي گياه دارويي زوفا، منجر به افزايش ارتفاع و قطر بوته، وزن تر و خشك بوته و عملكرد اسانس نسبت به شاهد گرديده و در اين ميان كود سوپرنيتروپلاس و پس از آن تيمارهاي تلفيقي از ميكروارگانيسم ها (مايكوريزا و سودوموناس فلورسنت) بيشترين تاثير را در افزايش ويژگي مورد مطالعه داشتند. همچنين كاربرد كودهاي بيولوژيك تأثیر مفيد و موثري در بهبود ويژگي هاي رشد، عملكرد اندامهاي هوايي و ويژگي هاي كيفي گياه دارويي زوفا داشته می باشد. درزي و همكاران (1385) درآزمايشي گزارش كردند كه، كود بيولوژيك بيوفسفات روي ارتفاع و عملكرد بيولوژيكي رازيانه اثر معني داري دارد، همچنين اثرات متقابل بين ميكوريزا و بيوفسفات بر روي وزن هزار دانه معني دار بود.

نتايج تحقيقات اخير نشان داده می باشد كه بهره گیری از كودهاي بيولوژيك همچنين باعث بهبود ساختار فيزيكي خاك، افزايش محتواي ماده آلي و نيتروژن قابل دسترس براي گياه همزيست مي گردد (Hungria et al., 1997، Bi et al., 2003 ،اردکانی و همکاران، 1379). Sanches Govin و همكاران (2005) در آزمايشي در كشور كوبا، اثر كودهاي بيولوژيك را روي دو گياه دارويي بابونه وهميشه بهار مورد بررسي قرار دادند، نتايج حاكي از آن بود كه، كاربرد اين كودها در هميشه بهار و بابونه باعث افزايش عملكرد گل و بهبود كيفيت دارويي گردید. اما بر كيفيت بابونه اثري نداشت. در تحقيقي در كشور هند 104.            Mahshwari و همكاران(2006) گزارش گردید كه تركيب كودهاي آلي با كودهاي نيتروژنه منجر به افزايش عملكرد گياه شده می باشد. Bi و همكاران (2003) گزارش كردند كه تلقيح شبدر قرمز با ميكوريزا به دليل افزايش جذب فسفر و روي، باعث افزايش بيوماس گياه گردید. نتايج نشان داده می باشد كه در گياهان تحت تيمار ميكوريزا نيز، به دليل افزايش سطح فعال سيستم ريشهاي جذب مواد غذايي از خاك افزايش يافته می باشد. صرفه نظر از تاثير همياري اين قارچ با ريشه گياه در جذب فسفر، گزارشاتي نيز مبني بر جذب سولفور، در

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.