بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب کرمان، شهرستان فاریاب 

تکه ای از متن پایان نامه :

آزمايشات انجام شده در ايران بر روي گياه سيب زميني در دو منطقه اراك وكرج در سال 1380 و 1381 نشان دهنده تأثیر باكتري ها در آزاد سازي فسفر و همچنين افزايش عملكرد با احتمال 99 درصد مي باشد (یزدانی بیوکی و همکاران، 1389). Chen و همكاران (2005) در آزمايشي در مركز تايوان روي 36 ايزوله از باكتريهاي حل كننده فسفات وجود يك ارتباط منفي بين pH  و فسفر محلول را گزارش كردند. همچنين نتايج به دست آمده از آزمايش بر روي گياه چغندرقند، بيانگر اين موضوع مي باشد كه، مصرف كود زيستي بارور 2 به همراه كود شيميايي، بر روي عملكرد نهائي محصول تاثير فراواني داشته می باشد و عملكرد چغندرقند در ارتباط با مصرف كود زيستي بارور 2 از نظر آماري اختلاف معني داري در سطح 99 درصد نشان مي دهد (وزان و همکاران، 1384). توحيدي مقدم و همكاران (1386) در آزمايشي روي ذرت نشان دادند كه، درحضور باكتريهاي حل كننده فسفات، مصرف كودهاي شيميايي فسفات تا 50 % كاهش مي يابد.

2-7-7-3-  هیومیک اسید

بهره گیری بي رويه از كودهاي شيميايي و عدم بهره گیری از كودهاي آلي در طي ساليان اخير، عامل كاهش چشمگير ميزان ماد ه آلي خاك هاي ايران بوده می باشد (Latifi and Mohammad dust, 1998). از طرفي كاربرد بيش از حد كودهاي شيميايي در كشاورزي باعث ايجاد مشكلات زيست محيطي مانند تخريب فيزيكي خاك و عدم از اينرو توازن عناصر غذايي خاك شده می باشد (Wang et al., 1999). امروزه مصرف انواع كودها ي آلي رو به افزايش می باشد . مواد هيوميكي شامل مخلوطي از تركيبات آلي مختلف هستند كه از باقي مانده گياهان و حيوانات حاصل مي شوند (Maccarthy, 2001).

مواد هيوميكي نام خود را از هوموس گرفته اند. هيوميک اسيد ماکرومولکول پيچيده آلی می باشد که با پديده های شيميائی و باکتريايی در خاک تشکيل می گردد و نتيجه نهايی اقدام هوميفيکاسيون می باشد (Kononova, 1967). از آنجا كه اين ماده  pH  اسيدي ضعيف دارد و مشتق از هوموس می باشد بنام هيوميك اسيد هم شناخته مي گردد. اما تقریبا هيچ شباهتي به اسيدهاي شناخته شده چه معدني و چه آلي ندارد. مواد هيوميكي در واقع طيف وسيعي از تركيبات آلي – معدني گوناگون نظير اسيدهاي آمينه ، پپتيدها ، فنول ها، آلدئيدها، و اسيدهاي نوكلئيك در پيوند با انواع كاتيون ها مي باشند كه مجموعا تركيب بسيار پيچيده اي می باشد.در همه خاك هاي كشاورزي اسيد هيوميك بطور طبيعي وجود داردو در واقع 80 % مواد ارگانيك خاك را تشكيل مي دهد. ميزان بهینه مواد آلي در خاك هاي كشاورزي بين 4 تا 6 درصد می باشد. در خاک های کشاورزی اروپا این میزان بین 2 تا 4 درصد و در بعضی از نقاط اروپای شرقی نظیر اکراین به 6 درصد می رسد. اما در سرزمین های خشک و کویری ماده آلی خاک و به طبع آن هیومیک اسید بسیار ناچیز می باشد. به طوری که بجز نوار ساحلی شمال میزان ماده آلی خاک در اکثر نقاط کشور ما زیر یک درصد و در بسیاری نقاط حتی زیر 1/0 درصد می باشد.

اسید هیومیک یکی از اجزاء اصلی مواد هیومیک می باشد که به رنگ قهوه ای تیره می باشد. اسيد هيوميك با وزن – وزن مولكولي 300000 دالتن و اسيد فولويك هم با 30000 مولكولي كمتر از 30000 دالتن به ترتيب سبب تشكيل كمپلكس هاي پايدار و نامحلول و كمپلكس هاي محلول با عناصر ميكرو مي گردند (Liu and غلظت 54 ميلـي گـرم در ليتـر ، سـبب افـزايش معني دار در رشد ريشه چه و ساقه چه هاي گنـدم از طريـق افـزايش جذب آب و مواد غذايي گردید. در تيمار بـذور كـاهو و گوجـه فرنگـي درپتري ديش هاي حاوي اسيد هيوميك وزن خشك و تر گياهچه هاي كاهو به طور معني داري افزايش يافت كه  اين اثر مي تواند به طويـل شدن سلول و كارايي بيشـتر در جـذب آب مربـوط باشـد، در حالي كـه گياهچه هاي گوجه فرنگي در وزن خشـك و تعـداد بـذور جوانـه زده تفاوت معني داري را در پاسخ به اسـيد هيوميـك نشـان ندادنـد (Piccolo et al., 1993).

كاربرد اسيد هيوميك در سويا باعث افزايش جـذب آب، سـرعتجوانه زني و تنفس گردید (Iswaran and Chonkar. 1971). Piccolo و همكـاران (1993) گـزارش كردنـد كـه سرعت و درصد جوانه زني بذور كاهو و گوجه فرنگـي تيمـار شـده درپتري ديش هاي حاوي اسـيد هيوميـك (اسـتخراج شـده از ليگنيـتاكسيد شده)،  افزايش يافت. تيمار اسيد هيوميـك در گنـدم از طريـق كلات كردن عناصركلسيم و منيزيم در خاك باعث افزايش دسترسـي ريشه به اين عناصر مي شـود (Mackowiak et al., 2001; Young and Chen, 1997). همچنـين از طريـق اثـر بـرفعاليت آنزيم هاي ريشه، باعث تقويت سيستم ريشه گياهان مي شـود (Kauser  and Azam, 1985). در مطالعات انجام شده با فسفر32 نشان دار، در غلظت هـاي 5 تا 50 ميلي گرم در ليتر اسيد هيوميك جذب فسـفر توسـط ريشـه چـه افزايش داشت اما در غلظت 500 ميلي گرم در ليتر ميزان جذب كاهش ياف ت. اسيد هيوميك همچنين از فعاليت آنزيم هايي از قبيل كربوكسي پپتيداز فسفاتاز جلوگيري مي كند (Malcolm and Vaughan, 1979). واگان و لينـه هـان(Vaughan and Linehan, 1976) نشان دادند كه اسيد هيوميك نشاندار با كربن14 بيشتر به وسيله ريشه گندم جذب مي گردد و و درصد كمي به ساقه انتقـال مـي يابـد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.