دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی  دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

!–more–

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: عمومی

 

عنوان:

پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی

دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان

 

استاد راهنما:

دکتر صغری استوار

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه  چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 8
1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9
1-4-1 اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………… 9
1-5 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………9
1-6 تعاریف نظری متغیرها……………………………………………………………………………………………..10
1-6-1 تاب آوری…………………………………………………………………………………………………………10
1-6-2 هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………….10
1-6-3 سبک های فرزند پروری……………………………………………………………………………………….10
1-7 تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مفهوم و تعریف تاب آوری………………………………………………………………………………………13
2-2 ظهور تاب آوری…………………………………………………………………………………………………….18
2-3 چهارچوب مدل تاب آوری………………………………………………………………………………………19
2-3-1 استرس زاهای حاد………………………………………………………………………………………………19
2-3-2 شرایط زیست محیطی………………………………………………………………………………………….20
2-3-3 ویژگی های فردی……………………………………………………………………………………………….20
2-4 مراحل عملکرد تاب آوری……………………………………………………………………………………….21
2-5 انواع تاب آوری……………………………………………………………………………………………………..21
2-5-1 تاب آوری عمومی………………………………………………………………………………………………22
2-5-2 تاب آوری حقیقی ………………………………………………………………………………………………22
2-5-3 تاب آوری تلقیحی………………………………………………………………………………………………23
2-5-4 تاب آوری خانوادگی…………………………………………………………………………………………..24
2-6 تاب آوری و کنار آمدن ………………………………………………………………………………………….24
2-7 تاب آوری به عنوان یک فرآیند پویا …………………………………………………………………………26
2-8 شباهت بین مفهوم کیفیت زندگی و تاب آوری…………………………………………………………….26
2-9 نمونه تجارب آسیب زای روانی…………………………………………………………………………………29
2-10 الگوی تاب آوری و آسیب پذیری……………………………………………………………………………30
2-11 پیامدهای تاب آوری……………………………………………………………………………………………..33
2-12 ارتباط تاب آوری و سلامت روان …………………………………………………………………………..33
2-13 ارتباط بین تاب آوری ،مراحل رشد روانی ، شناختی  اجتماعی…………………………………….34
2-14 ویژگیهای تاب آوری……………………………………………………………………………………………..38
2-15 عوامل موثر در تاب آوری………………………………………………………………………………………44
2-16 عوامل ارتقا تاب آوری…………………………………………………………………………………………..47
2-17 سخت رویی کلیدی برای تاب آوری………………………………………………………………………..49
2-18 مولفه های سخت رویی………………………………………………………………………………………….49
2-18-1 تعهد……………………………………………………………………………………………………………….49
2-18-2 کنترل………………………………………………………………………………………………………………50
2-18-3 مبارزه جویی…………………………………………………………………………………………………….50
2-19 مدرسه و تاب آوری………………………………………………………………………………………………52
2-20 راهبرد های مدرسه محور در آفرینش و تقویت تاب آوری…………………………………………..53
2-21 سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………………………..59
2-22 نظریه های سبک فرزندپروری…………………………………………………………………………………62
2-22-1 اریکسون و سبک های فرزند پروری…………………………………………………………………….62
2-22-2 آدلر و سبک های فرزند پروری……………………………………………………………………………63
2-22-3 شفر و سبک های فرزند پروری……………………………………………………………………………65
2-22-4 ماریا و نیتر بام و سبک های فرزند پروری……………………………………………………………..66
2-22-5 بامیرند و سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………..67
2-23 سبک های فرزند پروری…………………………………………………………………………………………73
2-24 الگوی شفر…………………………………………………………………………………………………………..76
2-24-1 والدین با محبت و آزاد گذارنده………………………………………………………………………….76
1-24-2 والدین با محبت و محدود کننده………………………………………………………………………….77
2-24-3 والدین متخاصم و محدود کننده…………………………………………………………………………..77
2-24-4 والدین متخاصم و آزاد گذارنده…………………………………………………………………………..77
2-25 تغییرات تاریخی در مفهوم سبک های فرزند پروری…………………………………………………….80
2-26 هوش………………………………………………………………………………………………………………….82
2-27 انواع هوش………………………………………………………………………………………………………….87
2-28 هیجان…………………………………………………………………………………………………………………88
2-29 مناطق مغزی موثر در هیجان……………………………………………………………………………………92
2-30 تاریخچه هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….94
2-31 تعاریف هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….103
2-32 رویکردهای موجود در باب هوش هیجانی………………………………………………………………105
2-33 ابعاد هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………..110
2-34 ویژگی های هوش هیجانی……………………………………………………………………………………110
2-35 ویژگیهای شخصیت افراد دارای هوش هیجانی بالا……………………………………………………113
2-36 اهمیت هوش هیجانی ………………………………………………………………………………………….114
2-37 سیر مطالعه هوش هیجانی ……………………………………………………………………………………117
2-38 آموزش و افزایش هوش هیجانی …………………………………………………………………………..119
2-39 اندازه گیری هوش هیجانی……………………………………………………………………………………122
2-40 تفاوت های جنسیتی در هوش هیجانی …………………………………………………………………..125
2-41 آیا افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند بیشتر موفق هستند………………………………………126
2-42 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..128
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 نوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………133
3-2 جامعه آماری و نمونه پؤوهش…………………………………………………………………………………133
3-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..134
3-4 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………….138
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….139
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….141
4-2 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….142
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….148
5-2 محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………….153
5-3 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………153
منابع و مآخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………156
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..164
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..169
 
 
فهرست جداول
   عنوان                                                                                                         صفحه
جدول 2-1 ظهور مفهوم هوش هیجانی……………………………………………………………………………….102
جدول 2-2 مدل های هوش هیجانی و ویژگی های اختصاصی هر کدام…………………………………….108
جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد نمره‌های شیوه‌های فرزند پروی، هوش هیجانی
تاب‌آوری
………………………………………………………………………………………………………………………..142
جدول4-2 همبستگی بین سبک های فرزندپروری و هوش هیجانی…………………………………………..143
جدول 4-3 ضرایب رگرسیونی شیوه های فرزندپروری برای پیش بینی تاب آوری………………………144
جدول 4-5 تحلیل واریانس رگرسیون برای پیش بینی تاب آوری از طریق هوش هیجانی……………..145


پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی
دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان
به وسیله: بهنام کشاورز
چکیده:
هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دبیرستانهای شهرستان سیرجان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودنداز پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند(1973)، پرسشنامه هوش هیجانی تراویس و برادبری و جین گریوز(2001) و  پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون(2003). و در نهایت داده ها از طریق شیوه آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبکهای فرزند پروری و تاب آوری رابطه وجود دارد. همچنین بین سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی و تاب آوری رابطه چند متغیره وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی پیش بینی کننده بخشی از واریانس تاب آوری است.
کلیدواژه: تاب آوری، سبکهای فرزندپروری، هوش هیجانی، دانش آموزان
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
1-1مقدمه
كودكان و نوجوانان قشر عظیمی از جمعیت هر كشور، خصوصاً جامعة ما را تشكیل می دهند. آنان سرمایه های پر ارزش جامعه و امیدهای درخشان مملكت تلقی می شوند وعامل مهمی در توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور به شمار می روند و از آنها انتظار می رود كه در آینده ای نه چندان دور مسئولیت عظیم و سنگین ادارة مملكت خود را عهده دار گردند. اغلب اختلال ها و ناسازگار ی های رفتاری بعد از دوران كودكی،ناشی از كمبود توجه به دوران مهم و حساس كودكی و عدم

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.