پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

……………………..73
3-3-روش تجزيه وتحليل داده ها……………………………………………………………………………………….74

فصل چهارم:محاسبات و يافته هاي تحقيق
4-1-بررسي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………76
4-1-1-بررسي پاسخ دهندگان از نظر جنسيت……………………………………………………………………….76
4-1-2-بررسي وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سطح تحصيلي………………………………………………….77
4-1-3-برسي وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………………………………..78
4-2-بررسي توصيفي نمرات به تفکيک خرده مقياس هاي پرسشنامه پورتر………………………………..80
4-3- آزمون نرماليته نظرات…………………………………………………………………………………………………83
4-4- آزمون سوال اول تحقيق………………………………………………………………………………………………84
4-5- آزمون سوال دوم تحقيق………………………………………………………………………………………………85
4-6- آزمون سوال سوم تحقيق………………………………………………………………………………………………85
4-7- آزمون سوال چهارم تحقيق…………………………………………………………………………………………….86
4-8- آزمون سوال پنجم تحقيق………………………………………………………………………………………………87
فصل پنجم:نتيجه گيري وپيشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………89
5-2- آزمون سوال اول تحقيق………………………………………………………………………………………………..89
5-3- آزمون سوال دوم تحقيق ………………………………………………………………………………………………89
5-4- آزمون سوال سوم تحقيق………………………………………………………………………………………………90
5-5- آزمون سوال چهارم تحقيق……………………………………………………………………………………………90
5-6- آزمون سوال پنجم تحقيق……………………………………………………………………………………………..90
5-7- نتيجه گيري وتوصيه هاي استراتژيک………………………………………………………………………….. .91
5-8-پيشنهاد براي تحقيقات آتي…………………………………………………………………………….. …. ……….94
5-9-محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………………………………………. …….. …….95
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ….. ……..96
ضمايم وپيوست…………………………………………………………………………………………………………………..98
فهرست جداول
جدول 2-1انواع فراورده هاي لبني…………………………………………………………………………………………38
جدول 2-2 شاخص ساختاري صنعت لبنيات………………………………………………………………………….40
جدول 2-3 مقايسه ترکيبات شيميايي يک ليتر شير با 200گرم گوشت گاو…………………………………..41
جدول 2-4 ميزان تامين پروتئين حيواني يک انسان با تغذيه نيم ليتر شير…………………………………….41
جدول 2-5 متوسط مصرف سرانه شير……………………………………………………………………………………42
جدول 2-6مصرف شير و فرآورده هاي آن در اروپا و آمريکاي شمالي……………………………………….42
جدول2-7 مصرف سرانه پنير……………………………………………………………………………………………….42
جدول 2-8 سهم شير و فرآورده هاي لبني از هزينه هاي خوراکي خانوار در ايران……………………….43
جدول 2-9 امار توليد لبنيات از سال 85 تا1388……………………………………………………………………….43
جدول 2-10 مجموع ظرفيت پروانه بهره برداري توليد فراورده هاي لبني…………………………………..44
جدول 2-11 ميزان صادرات فراورده هاي لبني………………………………………………………………….44
جدول 2-12واردات محصولات لبني………………………………………………………………………………..45
جدول 2-13 اقلام وارداتي سال 1388……………………………………………………………………………….47
جدول2-14 وضعيت توليد انواع فرآورده?هاي لبني به تفکيک استان، 1389,……………………………49
جدول 2-15توليد سرانه شير خام استان?ها،………………………………………………………………………..50
جدول 3-1محاسبه آلفاي کرونباخ……………………………………………………………………………..74
جدول شماره4-1- بررسي وضعيت جنسيت…………………………………………………………………….76
جدول شماره 4-2- بررسي وضعيت سطح تحصيلي…………………………………………………………78.
جدول شماره4-3- بررسي وضعيت پاسخ دهندگان از نطرمتغير سن……………………………………79
جدول4-4شاخص هاي آماري تهديد تازه وارد هاي صنعت……………………………………………..80
جدول4-5شاخص هاي آماري تهديد کالاهاي جايگزين…………………………………………………80
جدول4-6شاخص هاي آماري شدت رقابت…………………………………………………………………81
جدول4-7شاخص هاي آماري قدرت چانه زني تامين کنندکان………………………………….81
جدول4-8شاخص هاي آماري قدرت چانه زني خريداران…………………………………………82
جدول4-9شاخص هاي آماري پنج نيروي پورتر…………………………………………………….. 82
جدول4-10- آزمون نرمال بودن براي چهارمتغير………………………………………………………..84
جدول4-11- ضريب همبستگي پيرسون……………………………………………………………………84
جدول4-12- ضريب همبستگي پيرسون…………………………………………………………………….85
جدول4-13- ضريب همبستگي پيرسون………………………………………………………..
…………..86
جدول4-14- ضريب همبستگي پيرسون…………………………………………………………………….87
جدول4-15- ضريب همبستگي پيرسون…………………………………………………………………….87

جدول5-1- استراتژيهاي پيشنهادي براي خنثي سازي نيروهاي پورتر ……………………….94

فهرست تصاوير ونمودارها
شکل2- 1 رابطه نيروهاي خارجي و سازمان………………………………………………………………….13
شکل 2-2 چارچوب مفهومي براي تعريف رقابت پذيري………………………………………………….17
شکل2-3 الگوي رقابت مبتني بر پنج نيرو……………………………………………………………………….21
شکل 2-4 مراحل تجزيه و تحليل رقبا……………………………………………………………………………26
شکل 2-5 زنجيره ارزش صنعت لبنيات…………………………………………………………………………..40
شکل 2-6 درصد جذب شير خام براي توليد فرآورده?هاي لبني…………………………………………..49
شکل2-7 چرخ استراتژي رقابتي…………………………………………………………………………………….51
شکل2-8 استراتژيهاي عمومي رقابت…………………………………………………………………………….53
نمودار شماره 4-1 بررسي وضعيت جنسيت……………………………………………………………………77

شکل شماره 4-2 بررسي وضعيت سطح تحصيلات…………………………………………………………78
شکل شماره 4-3 بررسي وضعيت سن…………………………………………………………………………..79

شکل شماره 4-4بررسي ميانگين نظرات…………………………………………………………………………83

فصل اول:مقدمه وکليات تحقيق
1-1- مقدمه:
در محيط متغير امروز، براي حضور ورشد در بازار رقابتي بايد نسبت به رقيب مزيت رقابتي داشت. محصولات برجسته، فناوري پيشرفته ومانندآن، اگر در خلق مزيت رقابتي موثر نباشند،هيچ اثري در موفقيت شرکت نخواهند داشت وراهبرد، رويکردي است که به دنبال خلق مزيت رقابتي است. رقابت پذيري يکي از مفاهيم مهم و کليدي مي باشد که در دو دهه اخير توجه بسياري از محققان و پژوهشگران مديريت، اقتصاد و تجارت بين الملل را به خود جلب نموده است و براي آن تعاريف بسياري از ديدگاه هاي گوناگون ارائه شده است.يکي از الگوهاي مورداستفاده براي تجزيه و تحليل محيط رقابتي در يک صنعت با هدف تدوين استراتژي لازم، مدل پنج نيروي پورتر است. اساس اين استراتژي بر رقابت مبتني است. تلاش براي کسب سهم بيشتر در بازار رقابت، تنها در حرکت‌هاي رقبا متجلي نميشود بلکه رقابت در يک صنعت، ريشه در اصول اقتصادي و نيروهايي رقابتي دارد که فراتر از رقبا هستند.مشتريان، عرضه کنندگان مواد اوليه، نورسيدگان بالقوه و کالاهاي جانشين، همگي عوامل رقابتي هستندکه ممکن است برحسب نوع رشته صنعتي، کموبيش برجسته و فعال باشند.
امروزه رقابت به يکي از مباحث مهم در حوزه فروش وبازاريابي تبديل شده ودر دستور کار اصلي شرکت ها قرار گرفته است. در يک رقابت سالم، بهبود مستمر فرايندها وروشها، هزينه ها را کاهش داده و کيفيت محصولات و خدمات را دائما افزايش ميدهد. سازمان هاي غير رقابتي در چنين شرايطي ناگريز از ايجاد تحول در ساختار خود يا خارج شدن از صحنه کسب وکار هستند. بنابراين تحليل رقابتي نه تنها در تدوين راهبرد کسب وکار بلکه در زمينه تامين مالي شرکت ها، بازاريابي، تحليل امنيت وبسياري حوزه هاي تجاري ديگر نيز موثر است. چنين تحليلي، چارچوبي جامع از تکنيک هاي تحليلي ارائه داده و به شرکت اين توان را مي دهد که صنعت حوزه فعاليت خود را به طور کلي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد وسير پيشرفت ان را در آينده پيش بيني نمايد، رقبا را بشناسد وموقعيت خود را بهتر درک کند.
بسياري از محققان جهت توجيه و تفسير رقابت‌پذيري و عوامل مؤثر بر آن، نظريه و مدل‌هايي را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري را دسته بندي کرده و در قالب مدلهايي ارائه کرده اند. اين نظريه‌ها و مدل‌ها نيز از تنوع نسبتا زيادي برخوردارند.
در کتاب رقابت براي آينده ،گري هامل و سي. کي. پراهالد 1، (1994 ) رويکردي نوين را در قبال استراتژي مطرح مي‌نمايند. آنها مفهوم صلاحيت‌هاي محوري سازماني را معرفي نموده و پيشنهاد مي‌نمايند که سازمان‌ها اين روش را امتحان کنند تا بتوانند بهتر از ديگران عمل نمايند. آنها با ذکر تجارب گذشته، خطر از دست دادن مزيت رقابتي را خاطر نشان مي‌سازند و بر اهميت رها کردن تصورات سازماني و تدوين يک نگرش پويا درباره‌ آينده تاکيد مي‌کنند.[5]
آنها “توانمندي‌ها (صلاحيت‌هاي) محوري” را به عنوان يادگيري جمعي در سازمان و به ويژه هماهنگي مهارت‌هاي توليدي متنوع و ادغام جريان‌هاي مختلف تکنولوژيکي تعريف مي‌کنند.
هامل و پراهالد از سازمان‌ها مي‌خواهند تا به توانمندي‌هاي محوري خود بنگرند و تحليل کنند که از چه طريق مي‌توانند بهتر عمل کنند ودر محيط رقابتي بر رقبا فائق آيند. آنها با ارزيابي سازمان به عنوان سيستمي از فعاليت‌ها و مجتمع‌هاي ساختماني، اين پرسش‌ها را مطرح مي‌کنند:
• انجام فعاليت Xتا چه حد باعث پيشرفت محصول نهايي براي مشتري مي‌شود؟
• آيا فعاليت Xامکان دستيابي به طيفي از کاربردها و بازارها را فراهم مي‌آورد؟
• اگر ما قدرت فعاليت Xرا از دست بدهيم، چه بر سر قدرت رقابتيمان خواهد آمد؟
• چه قدر براي ديگران مشکل است تا از فعاليت Xتقليد و با ما رقابت کنند؟
به منظور درک قدرت بالقوه‌اي که توانايي‌هاي محوري مي‌آفرينند، افراد سازمان بايد بازارهاي جديدي را ذهن خود مجسم
کنند و اين توانايي را داشته باشند که با پيشبرد رقابت، به اين بازارها دست يابند. يکي از کليدهاي توانمندي‌هاي محوري و رقابت اثربخش، فرآيندي است که از طريق آن، سازمان به تصورات خود جامه‌ عمل مي‌پوشاند.]5[
در ابتداي دهه‌ 1980، مباحث هامل، تحت عنوان توسعه‌ سازماني، ديگر مبتني بر عوامل استراتژيک نبود بلکه مبتني بر بالندگي بود. شرکت‌ها به دنبال اين بودند که از طريق کاهش و تعديل نيروها، مهندسي مجدد2 ومديريت کيفيت جامع3، به شرايط بهتر دست يابند و هدف آنها نيز اين بود که به بهترين روش‌ها دست

1 دیدگاه در “پایان نامه با موضوع عرضه کنندگان، بهبود مستمر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *