منابع و ماخذ پایان نامه کادميوم، كاروتنوئيدها، کاروتنوئيد، گياه

ندارند.

نمودار( 4-4) تاثير کادميوم بر کلروفيل b مقايسه ميانگينها (ميانگين چهار تكرار ) براساس آزمون LSD انجام شد( ( p ? 0.05ميانگينهايي كه حداقل يك حرف مشترك دارند از نظر آماري اختلاف معني داري ندارند.

نمودار( 4-5) تاثير کادميوم کلروفيل کل مقايسه ميانگينها (ميانگين چهار تكرار ) براساس آزمون LSD انجام شد( ( p ? 0.05ميانگينهايي كه حداقل يك حرف مشترك دارند از نظر آماري اختلاف معني داري ندارند.

4-2-4 کاروتنوئيد
بر اساس نمودار و جدول تجزيه واريانس(4-2) مشخص شد که تغييري در کاروتنوئيد نشان داده نشده است. به عبارت ديگر هيچ يک از تيمارها تاثيري در کارتنوئيد ايجاد نکردند.با توجه به اينکه مقدار كاروتنوئيدها تحت تنش كادميوم كاهش مي يابد. كاهش آنها بدليل فرونشاني غيرفتوشيميايي كلروفيلهاي بر انگيخته است كه توسط كاروتنوئيدها انجام و در نتيجه بر هم ريختن ساختارشان ميگردد . كاروتنوئيدها در سميت زدايي كلروفيل برانگيخته سه تايي نقش دارند. كاروتنوئيدها در چند سطح باعث كاهش اثرات سمي راديكالهاي آزاد مي شوند كه ازجمله واكنش با كلروفيل برانگيخته براي ممانعت از تشكيل راديكالهاي فعال اكسيژن است كاروتنوئيدها بعنوان يك سيستم حفاظتي در برابر تنش اكسيداتيو القاء شده از بين مي روند.(سانيتا وهمکاران، 1999)91 اما ميتوان نتيجه گرفت اين عدم تاثير بر کاروتنوئيدها خود دليلي برتوانايي مقاومت اين گياه در برابر تنش کادميوم است.

جدول (4-6)تجزيه واريانس ميزان کاروتنوئيد
صفات
S.O.V
df
Ms
ميزان کاروتنوئيدها
تيمار
5
0.00229356n.s

تکرار
3
0.01098305 **

نمودار( 4-6) تاثير کادميوم بر کاروتنوئيد ها مقايسه ميانگينها (ميانگين چهار تكرار ) براساس آزمون LSD انجام شد( ( p ? 0.05ميانگينهايي كه حداقل يك حرف مشترك دارند از نظر آماري اختلاف معني داري ندارند.

4-2-5 قند
با توجه به جدول تجزيه واريانس(جدول4-7 ) 6 تکرار تفاوت بسيار معني داري داشتند بطوريکه سطوح کادميوم اختلاف بسيار معنيداري در سطح احتمال 1% نشان دادند بعبارتي سطوح 1000، 500 ، 250، 125
62.5، ميلي مولار تفاوت قابل قبولي با شاهد داشتند. بطور کلي بسياري از شرايط تنشزاي محيطي بر متابوليسم قندها وپخش مواد فتوسنتزي در گياهان در حال رشد اثر مي گذارند .افزايش مقدار قندهاي احياء كننده تحت شرايط تنش شوري، غرقابي و سرما نيز گزارش شده است.(ورما و دبي، 2001)92 با کاهش انتقال آب به برگها و به دنبال تجمع کادميوم در سلولها، ميزان قندهاي محلول در گياه افزايش مي يابد. اين ويژگي يک روش سازگاري گياه براي حفظ شرايط اسمزي است. علاوه بر اين افزايش قندهاي محلول به گياه کمک مي کند تا بتواند ذخيره کربوهيدراتي خود رابراي حفظ متابوليسم پايه در شرايط تنش در حد مطلوب نگه دارد(و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *