عملکرد تحصیلی، ارزش ادراک شده

تراکمی
درصد
فراوانی
نمرات
۵/۰
۵/۰
۱
۴۹-
۱
۵/۰
۱
۳۹-
۶/۱
۵/۰
۱
۲۷-
۶/۲
۱
۲
۲۰-
۶/۳
۱
۲
۱۸-
۷/۴
۱
۲
۱۶-
۲/۵
۵/۰
۱
۱۵-
۷/۵
۵/۰
۱
۱۴-
۳/۷
۶/۱
۳
۱۳-
۹/۸
۶/۱
۳
۱۲-
۹/۹
۱
۲
۱۱-
۴/۱۰
۵/۰
۱
۱۰-
۹/۱۰
۵/۰
۱
۸-
۵/۱۱
۵/۰
۱
۷-
۱۲
۵/۰
۱
۶-
۵/۱۲
۵/۰
۱
۵-
۵/۱۳
۱
۲
۴-
۶/۱۴
۱
۲
۳-
۶/۱۵
۱
۲
۲-
۱/۱۶
۵/۰
۱
۱-
۸/۱۸
۶/۲
۵
۰
۴/۲۱
۶/۲
۵
۱
۲۶
۷/۴
۹
۲
۱/۲۸
۱/۲
۴
۳
۲/۲۹
۱
۲
۴
۳/۳۳
۲/۴
۸
۵
۵/۳۶
۱/۳
۶
۶
۶/۳۹
۱/۳
۶
۷
۷/۴۱
۱/۲
۴
۸
۸/۴۳
۱/۲
۴
۹
۴۹
۲/۵
۱۰
۱۰
۶/۵۱
۶/۲
۵
۱۱
۶۵۲
۱
۲
۱۲
۲۵۴
۶/۱
۳
۱۳
۸/۵۷
۶/۳
۷
۱۴
۹/۵۹
۱/۲
۴
۱۵
۱/۶۴
۲/۴
۸
۱۶
۳/۶۹
۲/۵
۱۰
۱۷
۹/۷۲
۶/۳
۷
۱۸
۵/۷۴
۶/۱
۳
۱۹
۶/۷۷
۱/۳
۶
۲۰
۱/۷۸
۵/۰
۱
۲۱
۷/۸۰
۶/۲
۵
۲۲
۳/۸۲
۶/۱
۳
۲۳
۴/۸۴
۱/۲
۴
۲۵
۹/۸۵
۶/۱
۳
۲۷
۵/۸۶
۵/۰
۱
۲۸
۵/۸۸
۱/۲
۴
۲۹
۱/۹۰
۶/۱
۳
۳۰
۱/۹۱
۱
۲
۳۱
۲/۹۳
۱/۲
۴
۳۲
۷/۹۳
۵/۰
۱
۳۳
۳/۹۴
۵/۰
۱
۳۴
۸/۹۵
۶/۱
۳
۳۵
۴/۹۷
۶/۱
۳
۳۷
۴/۹۸
۱
۲
۳۸
۵/۹۹
۱
۲
۴۱
۱۰۰
۵/۰
۱
۵۰

۱۰۰
۱۹۲
جمع
همانگونه که در جدول مشاهده شد بیشترین فراوانی مربوط به نمرات ۱۰ و ۱۷ با فراوانی ۱۰ است.

نمودار۴-۵: نمرات انگیزش خود تعیین شده

جدول ۴-۶: فراوانی و درصد نمرات عملکرد تحصیلی
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
نمرات
۱/۲
۱/۲
۴
۴
۲/۵
۱/۳
۶
۵
۴/۹
۲/۴
۸
۶
۱/۱۵
۷/۵
۱۱
۷
۹/۲۲
۸/۷
۱۵
۸
۳/۳۳
۴/۱۰
۲۰
۹
۹/۴۷
۶/۱۴
۲۸
۱۰
۵/۶۱
۵/۱۳
۲۶
۱۱
۲/۶۸
۸/۶
۱۳
۱۲
۹/۷۱
۶/۳
۷
۱۳
۵/۷۴
۶/۲
۵
۱۴
۶/۷۸
۲/۴
۸
۱۵
۹/۸۳
۲/۵
۱۰
۱۶
۵/۸۶
۶/۲
۵
۱۷
۶/۹۰
۲/۴
۸
۱۸
۳/۹۴
۶/۳
۷
۱۹
۹/۹۷
۶/۳
۷
۲۰
۴/۹۸
۵/۰
۱
۲۲
۹۹
۵/۰
۱
۲۳
۵/۹۹
۵/۰
۱
۲۴
۱۰۰
۵/۰
۱
۲۵

۱۰۰
۱۹۲
جمع
همانگونه که در جدول مشاهده شد نمره ۱۰ با فراوانی ۲۸ دارای بیشترین فراوانی می باشد.

نمودار۴-۶: نمرات عملکرد تحصیلی

جدول ۴-۷: نمرات همبستگی متغیرها

یافته های استنباطی
برای تحلیل داده ها، در ابتدا از تحلیل معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل، تحلیل معادلات ساختاری به روش مدل مسیر از نرم افزار لیزرل و مجدداً از نرم افزار اموس (Amos) برای تعیین برازش مدل استفاده گردید. تا مشخص شود که مدل مورد نظر از برازش کافی برای جامعه مورد نظر برخوردار است یا خیر، که با توجه به پیچیدگی تحلیل ها و حجم بالای اطلاعات و تحلیل ها ،صرفاً به طور مختصر به نتایج اشاره می شود.
مدل برای جامعه مورد نظر ردشد و با داده انطباق نیافت. شاخص های برازش نشان می دهند مدل اشباع شده (مدل مخالف مدل ارائه شده که در آن تمام مسیرهای ممکن ترسیم می شوند) از برازش بهتری برخوردار است و این یعنی همه متغیرها همبسته بوده و یک چیز هستند. شاخص های نرمالیتی نشان
می دهد که متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نیستند و چولگی و کشیدگی معنی دار است. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد مدل تک عاملی با مقدار KMO = 0.88 و نتایج آزمون بارتلت با معنی داری ۰۰۰/۰ و مقدار GFI مدل اشباع شده (Saturated model) که قرمز بوده و ۱ بدست آمده با قطعیت بسیار بالا نشان می دهد که مدل نزدیک به تک عاملی است. که شاخص های برازش مدل برای مطالعه بیشتر در پیوست آمده است .
لذا برای تحلیل دقیق متغیرها و رابطه آنها با یکدیگر از روش تحلیل مسیر از طریق رگرسیون چند متغیری به روش همزمان و رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام استفاده شد و از میانگین انحراف معیار و نمودارها برای آمار توصیفی استفاده گردید.
در ذیل براساس رابطه متغیرها در مدل انگیزشی پیشنهاد شده به تحلیل رابطه متغیرها پرداخته
می شود.

خلاصه مدل
الف)
جدول۴-۸:تحلیل واریانس و مشخصههای آماریرگرسیون ارزش ادراک شده
تحصیل و ادراک حمایت معلم از خود پیروی
R
Rمجذور
تنظیم شده R
df
مجذور میانگین
F
سطح معناداری
.۱۱۴(a)
.۰۱۳
.۰۰۳
۲
۲۷۹.۷۳۳
۱.۲۴۱
.۲۹۱(a)

۱۸۹
۲۲۵.۳۹۴

جدول ۴-۹: ضرایب بتا و سطح معناداری ارزش ادراک شده تحصیل و ادراک حمایت معلم از خود پیروی
متغیرها
Bمقدار
مقدار بتا
tمقدار
سطح معناداری
ارزش ادراک شده تحصیل
-.۰۰۵
-.۰۰۱
-.۰۱۵
.۹۸۸
ادراک حمایت معلم از خود پیروی
.۲۲۱
.۱۱۴
۱.۴۳۵
.۱۵۳
متغیر ملاک:انگیزش تعیین شده شخصی

همان گونه که مشاهده می شود متغیر ارزش ادراک شده تحصیل و ادراک حمایت معلم از خود پیروی در ارتباط با متغیر انگیزش تعیین شده
شخصی در سطح معناداری نمی باشد. که ضریب مسیر(بتا) ارزش ادراک شده به انگیزش تعیین شده شخصی ۰۰۱/- می باشد و ضریب مسیر ادراک حمایت معلم به انگیزش تعیین شده شخصی ۱۱۴/۰ می باشد که در سطح معناداری نمی باشد. همان طور که مشاهده
می شود مجذور R برابر با ۰۱۳/۰ گردیده به این معنی که روی هم رفته در حدود ۱ درصد از تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی می کنند.

ب)
جدول ۴-۱۰: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده،
ارزش ادراک شده و شایستگی ادراک شده.
R
R مجذور
تنظیم شده R
df
مجذور میانگین
F
سطح معناداری
.۲۴۸(a)
.۰۶۲
.۰۴۷
۳
۷۴.۸۵۸
۴.۱۲۱
.۰۰۷(a)

۱۸۸
۱۸.۱۶۴

جدول ۴-۱۱: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده،
ارزش ادراک شده و شایستگی ادراک شده.
متغیرها
Bمقدار
مقدار بتا
tمقدار
سطح معناداری
انگیزش خود تعیین شده
-.۰۳۱
-.۱۰۶
-۱.۴۵۹
.۱۴۶
ارزش ادراک شده تحصیل
.۱۷۴
.۱۴۹
۲.۰۳۷
.۰۴۳
شایستگی ادراک شده
-۰.۱۵۹
-۰.۱۸۹
-۲.۵۲۸
۰.۰۱۲
متغیر ملاک:عملکرد تحصیلی

همان گونه که مشاهده می شود ضرایب مسیر متغیرهای (براساس مدل انگیزش تحقیق) انگیزش خود پیروی ارزش ادراک شده تحصیلی و شایستگی ادراک شده با عملکرد تحصیلی بررسی شده است. که متغیر عملکرد تحصیلی توسط شایستگی ادارک شده و ارزش ادارک شده تحصیلی قابل تبیین و پیش بینی است و عملکرد تحصیلی از طریق انگیزش تعیین شده شخصی قابل تبیین و پیش بینی نمی باشد چون در سطح معناداری نمی باشد که ضریب مسیر ارزش ادارک شده تحصیلی بر عملکرد تحصیلی ۱۵/۰ است که در سطح ۰۵/۰ معنادار می باشد و ضریب مسیر شایستگی ادراک شده به عملکرد تحصیلی ۱۸/۰- است که در سطح ۰۱/۰ معنی دار می باشد.
به عبارتی با افزایش ارزش ادراک شده تحصیلی و شایستگی ادراک شده میزان عملکرد تحصیلی بیشتر می شود. از طرفی مقدار مجذور R برابر با ۰۶۱/۰ است به این معنا که متغیرهای فوق روی هم رفته
می توانند ۶ درصد از تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی کنند.

ج)
جدول ۴-۱۲: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود تعیین شده،
عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.
R
R مجذور
تنظیم شده R
df
مجذور میانگین
F
سطح معناداری
.۵۱۱(a)
.۲۶۱
.۲۴۹
۳
۲۲۲.۸۴۷
۲۲.۱۵۴
.۰۰۰(a)

۱۸۸
۱۰.۰۵۹

جدول ۴-۱۳: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده،
عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده.
متغیرها
Bمقدار
مقدار بتا
tمقدار
سطح معناداری
انگیزش خود تعیین شده
.۰۲۰
.۰۸۱
۱.۲۵۷
.۲۱۰
عملکرد تحصیلی مورد انتظار
.۲۷۳
.۳۰۵
۴.۸۱۲
.۰۰۰
شایستگی ادراک شده
.۳۰۳
.۴۲۹
۶.۶۴۹
.۰۰۰
متغیر ملاک:تصمیم به ادامه تحصیل

همانگونه که مشاهده می شود رابطه و ضرایب مسیر متغیرهای انگیزش تعیین شده شخصی، عملکرد تحصیلی مورد انتظار، شایستگی ادراک شده با متغیر ملاک تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل بررسی شده است. که ضریب مسیر متغیر انگیزش تعیین شده شخصی با مقدار ۰۸۱/۰ در سطح ۰۵/۰ معنی دار
نمی باشد.
متغیر ملاک تصمیم به ادامه تحصیل یا ترک تحصیل توسط عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده قابل تبیین و پیش بینی است. ضریب مسیر عملکرد تحصیلی مورد انتظار ۳۰/۰ است که در سطح ۰۱/۰ معنی دار می باشد و ضریب مسیر شایستگی ادراک شده ۴۲/۰ است که در سطح ۰۱/۰ معنی دار می باشد. به عبارتی با افزایش عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده میزان تمایل به ادامه تحصیل بیشتر می شود از طرفی مقدار مجذور R26/0 گردیده به این معنا که متغیرهای پیش بین انگیزش خود پیرو، عملکرد تحصیلی مورد انتظار و شایستگی ادراک شده روی هم رفته ۲۶ درصد از تغییرات متغیر ملاک را پش بینی می کنند.
د)
جدول ۴-۱۴ تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم از خود پیروی
R
R مجذور
تنظیم شده R
df
مجذور میانگین
F
سطح معناداری
.۳۹۲(a)
.۱۵۴
.۱۴۹
۱
۷۹۰.۴۰۳
۳۴.۵۴۳
.۰۰۰(a)

۱۹۰
۲۲.۸۸۲

جدول ۴-۱۵: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از خود پیروی
متغیرها
Bمقدار
مقدار بتا
tمقدار
سطح معناداری
ادراک حمایت معلم ازخود پیروی
.۲۶۲
.۳۹۲
۵.۸۷۷
.۰۰۰
متغیر ملاک: شایستگی ادراک شده
همان طور که مشاهده می شود ضریب مسیر متغیر ادراک حمایت معلم از خود پیروی به متغیر شایستگی ادراک شده ۴۰/۰ می باشد که در سطح ۰۱/۰ معنی دار می باشد. یعنی متغیر شایستگی ادراک شده توسط متغیر ادراک حمایت معلم از خود پیروی قابل پیش بینی می باشد.
از طرفی مقدار مجذور R برابر ۱۵/۰ می باشد که در حدود ۱۵ درصد از تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی می کند.

هـ)
جدول ۴-۱۶: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراک حمایت معلم از
خود پیروی در ارتباط با انگیزش خود تعیین شده
R
مجذور R
تنظیم شده R
df
مجذور میانگین
F
سطح معناداری
.۱۱۴(a)
.۰۱۳
.۰۰۸
۱
۵۵۹.۴۱۹
۲.۴۹۵
.
۱۱۶(a)

۱۹۰
۲۲۴.۲۰۸

جدول ۴-۱۷: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراک حمایت معلم از
خود پیروی در ارتباط با انگیزش خود تعیین شده
متغیرها
Bمقدار
مقدار بتا
tمقدار
سطح معناداری
ادراک حمایت معلم از خود پیروی
.۲۲۰
.۱۱۴
۱.۵۸۰
.۱۱۶
متغیر ملاک: انگیزش خود تعیین شده
همان گونه که مشاهده می شود ضریب مسیر متغیر ادراک حمایت معلم به انگیزش تعیین شده شخصی ۱۱۴/۰ می باشد که در سطح ۰۵/۰ معنی دار نمی باشد.

و)
جدول ۴-۱۸: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگیزش خود
تعیین شده، عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده
R
R مجذور
تنظیم شده R
df
مجذور میانگین
F
سطح معناداری
.۴۸۱(a)
.۲۳۲
.۲۲۰
۳
۱۹۷.۷۸۹
۱۸.۹۱۱
.۰۰۰(a)

۱۸۸
۱۰.۴۵۹

جدول ۴-۱۹: ضرایب بتا و سطح معناداری انگیزش خود تعیین شده،
عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده
متغیرها
Bمقدار
مقدار بتا
tمقدار
سطح معناداری
انگیزش خود تعیین شده
.۰۲۰
.۰۸۲
۱.۲۵۲
.۲۱۲
عملکرد تحصیلی
.۲۱۳
.۲۵۴
۳.۸۸۴
.۰۰۰
شایستگی ادراک شده
.۳۰۷
.۴۳۵
۶.۵۶۸
.۰۰۰
متغیر ملاک:تصمیم به ادامه تحصیل
همان گونه که مشاهده شد ضریب مسیر متغیر انگیزش تعیین شده شخصی به متغیر ملاک تصمیم به ادامه تحصیل یا ترک تحصیل به مقدار ۰۸/۰ می باشد که در سطح ۰۵/۰ معنی دار نمی باشد. و ضریب مسیر متغیر عملکرد تحصیلی به تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل به مقدار ۲۵/۰ در سطح ۰۱/۰ معنی دار می باشد و همچنین ضریب مسیر متغیر شایستگی ادراک شده به متغیر ملاک تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل به مقدار ۴۳/۰ در سطح ۰۱/۰ معنی دار می باشد. به عبارتی با افزایش سطح عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده میزان تمایل به ادامه تحصیل بیشتر می شود از طرفی مقدار مجذر R 23/0 می باشد به این معنا که متغیرهای عملکرد تحصیلی و شایستگی ادراک شده روی هم رفته ۲۳ درصد از تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی می کنند.

در پایان مدل اصلاح شده بدین شکل ارائه می شود:

شکل ۴-۱: مدل اصلاح شده

ضرایب مسیر نشان می دهد که مدل فوق از قدرت تبیین برخوردار است در واقع چهار متغیر پیش بین توان پیش بینی متغیر ملاک را دارا می باشند.

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری

در این فصل، ابتدا خلاصه تحقیق و سپس نتایج و بحث درباره یافته های اصلی و فرعی پژوهش و در نهایت محدودیت های پژوهش و پیشنهادها ارائه می شوند.
خلاصه تحقیق
هدف از پژوهش حاضر، تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای تصمیم دانش آموزان به ترک یا ادامه تحصیل از دبیرستان بر مبنای نظریه تعیین گری شخصی بر روی دانش آموزان روستائی پسر اول دبیرستان شهرستان اقلید بود.
در پژوهش حاضر نمونه ای ۱۹۲ نفری از دانش آموزان اول دبیرستان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.
این مدل از شش سازه مکنون ادراک حمایت معلم از خود پیروی،‌ارزش ادراک شده تحصیل، انگیزش خود تعیین شده، شایستگی ادراک شده، عملکرد تحصیلی، و تصمیم به ادامه تحصیل ، تشکیل یافته است.
در این مدل، ادراک دانش آموزان از درجه ای که شرایط کلاس درس آنها حمایت کننده خود پیروی است، میزان

4 دیدگاه در “عملکرد تحصیلی، ارزش ادراک شده

 • ژانویه 31, 2019 در 2:25 ب.ظ
  Permalink

  Hey! Someone in my Facebook group shared this
  site with us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m
  book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Terrific blog and brilliant style and design.

  پاسخ دادن
 • فوریه 1, 2019 در 1:41 ق.ظ
  Permalink

  Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I’m gonna watch out
  for brussels. I will appreciate if you continue this
  in future. Many people will be benefited from your
  writing. Cheers!

  پاسخ دادن
 • فوریه 1, 2019 در 7:33 ب.ظ
  Permalink

  I was recommended this web site by my cousin. I
  am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.

  You’re incredible! Thanks!

  پاسخ دادن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *