دانشگاه شیراز، دانش آموزان متوسطه

سنجش متغیر مکنون انگیزش خود تعیین شده، سایر مقیاس ها مورد بررسی قرار گیرد (برای مثال مقیاس مورد استفاده ریو و هاردر، ۲۰۰۳)
۲. پژوهش های دیگری، با مد نظر قرار دادن محدودیت های پژوهش در سایر نقاط کشور، با نمونه آماری از هر دو جنس، دانش آموزان سایر مدارس غیر دولتی و جوامع شهری انجام شود.
۳. سایر متغیرهای مرتبط با این مدل بررسی و با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما، پژوهش هایی صورت گیرد. از جمله نقش والدین، دوستان و همکلاسی ها، مدیریت مدرسه و … .
۴. این پژوهش بر روی دانش آموزان متوسطه دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی انجام شود و با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
۵. پیشنهاد می شود که پژوهشگرانی که علاقمند به آزمون و تدوین مدل هستند حتما در ابتدا اقدام به بومی سازی پرسشنامه ها کنند و همچنین اعتبار و روایی، هنجاریابی مقدماتی و در نهایت از روش تحلیل عاملی استفاده کنند که اگر همبستگی بین متغیرها بالا است قبل از اجرا اقدام به اصلاح کنند.
۶.در انتخاب متغیرها، تناسب آنها با بافت فرهنگی جامعه را مورد توجه قرار دهند.
پیشنهاد کاربردی
۱. آموزش و پرورش طرحی تحت عنوان مداخلات خود مختاری برای پیشگیری از ترک تحصیل برای دانش آموزان در معرض خطر، طراحی کند.
۲. آگاهی دادن به معلمان برای ایجاد محیطی که طرفدار خود مختاری و شایستگی و کفایت باشد.
۳. آموزش مهارت های انگیزشی به دانش آموزان و جالب کردن فضای روانی مدرسه برای تقویت و ارضا احساس کفایت، خود پیروی، وابستگی و استقلال براساس نظریه SDT.

منابع فارسی
بحرانی، م. (۱۳۸۴). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، ص -ص: ۱۸-۱۴.
پورفاز،ع. (۱۳۸۰). بررسی عوامل موثر (درون و برون سازمانی) بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان چابهار. مجله علوم انسانی سیستان و بلوچستان، ویژه نامه علوم تربیتی و روان شناسی، سال هفتم، شماره ۱۴، ص -ص ۳۶-۲۸.
حسینی نسب، د؛ و بیکائی منیع، ف. (۱۳۷۷). ادراک دانش آموزان از محیط روان شناختی کلاس و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، انگیزش درونی و اضطراب آنان. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۷۷ دوره سوم، سال پنجم، شماره های ۳ و ۴، ص ص: ۷۲ – ۵۵.
حسینی، ح. یعقوبی. (۱۳۸۳). بررسی اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مشروط و غیر مشروط دانشگاه کاشان. پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه اصفهان.
شیخ الاسلامی، ر. و رضویه، ا (۱۳۸۴). پیش بینی خلاقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، ص – ص: ۵۶-۴۴.
کشاورز ، غ . ، باغبان ، ا. و فاتحی زاده ، م . ( ۱۳۸۲) . بررسی تأثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره . دانشگاه اصفهان : دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
نجابت، م (۱۳۸۷). بررسی توزیع سنی دانش آموزان استان فارس. طرح تحقیقاتی شورای تحقیقات آموزش و پرورش فارس.

منابع انگلیسی

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Algozzine, B. Browder, D., Karvonen, M., Test, D., & Wood, W. (2001). Effects of intenientions to promote self-detennination for individuals with disabilities. Review of Educational Research, 71 , 219- 277.

Bayder, N & Brooks- Gunn, J. (1991). Effects ofMatemal Employment And Child- Care. Arrangments on Presohoolers Cognitive and Behavioral. Out. com; Evidence From The Children of The National Longitudinal Survey of Youth. Developmental.

Bean, J. P. ( 1985 ). Interaction effects based on class level in an explanatory model of college student dropout syndrome. American Educational Research Journal, 24, 521-540.

Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. Science Education, 84, 740-756.

Bogenschnelder, K. (1997). Parental in Volvement In Adolescent Schooling: A ProxiMal Process With Transcontextual Validify Journal of Marriage and The Family.V59(3).718-733.

Boggiano, A. K., Flink, C., Shields, A., Seelbach, A., & Barrett, M. (1993). Use of techniques promoting students’ self-determination: Effects on students’ analytic problem-solving skills. Motivation and Emotion, 17, 319-336.

Calabrese, R. L., & Poe, J. (1990). Alienation: An explanation of high dropout rates among African American and Latino students. Educational Research Quarterly, 14, 22-26.

Cameto. R. (2005. October). How are we preparing youth with disahilities for the transition to early adulthood? Findingsfrom the National Longi- tudinal Transition Study-2. Albuquerque. NM: National Center on Sec- ondary Education and Transition, Capacity Building Institute.
Christenson. S., Sinclair, M. Lehr. C., & Godber, Y. (2001). Promoting suc- cessful school completion: Critical conceptual and methodological guidelines. School Psychology Quarterly, 16, 468-484.

Colangelo, N., Assouline, S. G., & New, J. K. (1999). Gifted education in rural schools: A national assessment. Iowa City: University of Iowa Press.

Conklin, M.E& Daily. A.R.(1981). Dose consistency of Parental Educational Encou- gement Matter for Secondary School Studednts? Sociology Educationn. 54.p254-262.

Connell, J. P., & Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Eds.),Minnesota symposium on child psychology(Vol. 22, pp. 43-77). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Davies, M&Kanel, D.B.(1981). Parental and peer Influences on Adolescent. Education, Educational Plans:Some Further Evidence American Journal of Sociology. 87.363-387.

Deci, E. L. (J 995). Why we do what we do: Understanding self-
motivation. New York: Penguin Books.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1980). The empirical exploration of intrinsic motivational processes. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 13, pp. 39-80). New York: Academic.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985b). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. NewYork: Plenum.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1987). The Support of Autonomy and the Control of Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1024 – 1037.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991).A motivational approach to self: Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraskasym-posium on motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1995). Human autonomy: The basis for true self-esteem. In M. Kernis (Ed.), Efficacy, agency, and self-esteem (pp. 31-49). New York: Plenum.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The ”what” and the ”why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227- 268.
Deci, E. L., & Vansteenkiste, M. (2004). Self-Determination Teory and Basic Need Satification: Understanding Human Development in Positive Psychology. Ricerche di Psicologie 27, 273 – 99.

Deci, E. L., Eghrari, H., Patrick, B. C., & Leone, D. R. (1994). Facilitating internalization: The self- determination perspective. Journal of Personality, 62, 119 – 142.

Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999a). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 25, 627-668.

Deci, E. L., Nezlek, J., & Sheinman, L. (1981). Characteristics of the rewarder and intrinsic motivation of the rewardee. Journal Personality and Social Psychology, 40, 1-10.

Deci, E. L., Schwartz, A. J., Sheinman, L., & Ryan, R. M. (1981). An instrument to assess adults’ orientations toward control versus autonomy with children: Reflections on intrinsic motivation and perceived competence. Journal of Educational Psychology, 73, 642-650.

Deci, E. L., Spiegel, N. H., Ryan, R. M., Koestner, R., & Kauffman, M. (1982). Effects of performance standards on teaching styles: Behavior of controlling teachers. Journal of Educational Psychology, 74, 852 – 859.

Deci, E., & Ryan, R. (2008a). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life’s domains. Canadian Psychology, 49, 14-23.

Deci, E., & Ryan, R. (Eds.), (2002). Handbook of self-determination research. Rochester, NY: University of Rochester Press.

Dohn, H. (1992). “Drop – out” in the Danish high school (gymnasium): An investigation of psychologiacal, sociological, and pedagogical factors. International Review of Education, 37, 415 – 428.

Doll. B., & Hess, R. (2001). Through a new lens: Contemporary psycholog- ical perspectives on school completion and dropping out. School Psy- chology Quarterly, 16, 351-356.

Dronbusch, S.M.et.al.(1987).The relation of Parenting Style to Adolescent School Performance.Child Development. V58.244-257.

Dronbusch,S.M.et.al.(1985).Singleparets Extended Houseeholds and The Control of Adolescent. Child Development. 56.326-347.
Dunn. C.. Chambers, D_, & Rabren. K. (2004). Variables affecting students decisions to drop out of school. Remedial and Special Education. 25. 314-323.

Edmunds, J., Ntoumanis, N., & Duda, J.L. (2008). Testing a self-determination theory-based teaching style intervention in the exercise domain . European Journal of Social Psychology, 38, 375-388.

Ekstrom.R.B.et.al. (1986).Who Drops Out of High School and Why ? Findings From a Natoilnal Study. Teachers College Record. V87.p356-373.

Elsenman, L.T. (2007). Self Determination Interventions. Remedial and Special Educatio.

Epstein, J.L(1983). Effect of Family-School-Person Interactions On Student Outcomes.Research in Sociology of Education and Sociolization. V4.101-127.

Finn. J. (1993). School engagement and students at risk (NCES 93470). Washington. DC: U.S. Depanment of Education. National Center for Education Statistics. Retrieved June 6, 2006 from http://nces.ed.gov/ pubs93193470.

Fortier, M. S., Vallerand, R. J., & Guay, E(1995). Academic motivation and school performance: Toward a structural mode. Contemporary Educational Psychology, 20 , 257 – 274.

Fowler, W. J., Jr., & Walberg, H. J. (1991). School size, characteristics, and outcomes. Educational Evaluation and Policy Analysis, 13, 189 – 202.

Gadwa,K& Griggs, S.S.A (1985). The School Dropout: Implications for Counselors. The School Counselor.v33p.9-17.

Gagne´, M., & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation. Journal of rganizational Behavior.

Gottfied, A. E. (1985). Academic intrinsic motivation in elementary and junior high school students. Journal of Educational Psychology, 77, 631 – 645.

Gottfried, A. E. (1990). Academic intrinsic motivation in young elementary school children. Journal of Educational Psychology, 82, 525 – 538.

Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in early adolescents’ learning: An experimental and individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 890 – 898.

Haller, E. J., & Virkler, S. J. (1993). Another look at rural – nonrural differences in students’ educational aspirations. Journal of Research in Rural Education, 9, 170- 178.

Hardre, P. crowson, H. M,

3 دیدگاه در “دانشگاه شیراز، دانش آموزان متوسطه

 • ژانویه 31, 2019 در 12:02 ب.ظ
  Permalink

  I used to be recommended this website through my cousin.
  I’m not certain whether this submit is written by him as nobody
  else recognize such distinctive approximately my trouble.
  You are wonderful! Thank you!

  پاسخ دادن
 • فوریه 1, 2019 در 3:55 ب.ظ
  Permalink

  Excellent site. A lot of helpful info here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious.
  And obviously, thank you for your sweat!

  پاسخ دادن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *