تحلیل عاملی اکتشافی، مدل اندازه گیری

گرایی
۱۰۹
۷۵/۲
۵
۸۶/۳
۵۵۷/۰
۳۱۱/۰

باتوجه به نمودار و جدول (۴-۵) مشاهده می شود که متغیر برند گرایی دارای کمترین مقدار۷۵/۲، بیشترین مقدار ۵، میانگین ۸۶/۳، انحراف معیار ۵۵۷/۰ و واریانس ۳۱۱/۰ می باشد.

نمودار۴- ۵ ) هیستوگرام متغیر برند گرایی

متغییرعملکرد برند

جدول۴-۶) توصیف متغیر عملکرد برند

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
عملکرد برند
۱۰۹
۵۰/۱
۷۵/۴
۱۷/۳
۷۰۰/۰
۴۹۰/۰

باتوجه به نمودار و جدول (۴-۶) مشاهده می شود که متغیر عملکرد برند دارای کمترین مقدار۵۰/۱، بیشترین مقدار ۷۵/۴، میانگین ۱۷/۳، انحراف معیار ۷۰۰/۰ و واریانس ۴۹۰/۰ می باشد.

نمودار۴- ۶ ) هیستوگرام متغیر عملکردبرند

۴-۳) آزمون نرمالیته متغیرهای تحقیق

جدول۴-۷) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف
متغیر
آماره کلوموگروف
سطح معنی داری
نتیجه
بازار گرایی
۳۴/۱
۰۵۳/۰
نرمال
برند گرایی
۳۲/۱
۰۵۵/۰
نرمال
عملکرد برند
۷۷۱/۰
۵۹۱/
نرمال
باتوجه به جدول (۴-۷) مشاهده می شود که متغیر های تحقیق دارای توزیع نرمال می باشند.

۴-۴) تحلیل عاملی اکتشافی
متغیر بازارگرایی

جدول۴-۸) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازار گرایی
میزان تبیین واریانس
ضرایب تعیین سوالات
سطح معنی داری آزمون بارتلت
KMO
بعد
سوال
۶۳۱۴۵/۰
۵۴۶/۰
۰۰۰/۰
۸۲۵/۰
بازار گرایی
۱

۶۳۵/۰

۲

۶۵۹/۰

۳

۵۳۹/۰

۴

۶۲۷/۰

۵

۶۷۹/۰

۶

۷۱۱/۰

۷

۷۶۲/۰

۸

۷۲۰/۰

۹

۵۹۶/۰

۱۰

۵۶۹/۰

۱۱

۶۹۷/۰

۱۲

۶۸۳/۰

۱۳

۵۱۱/۰

۱۴

۷۵۲/۰

۱۵

۷۱۸/۰

۱۶

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر گرایی نشان می دهد که میزان شاخص KMO بالاتر از ۶/۰ بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. همچنین نتایج نشان داد که میزان اشتراکات سوالات (ضرایب تعیین سوالات) بالاتر از ۵/۰ است و نیازی به حدف سوالات نمی باشد. میزان تبیین واریانس متغیر بازارگرایی نیز توسط ۱۶ سوال در حدود ۶۳ درصد می باشد.

متغیر برند گرایی
جدول۴-۹) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر برند گرایی
میزان تبیین واریانس
ضرایب تعیین سوالات
سطح معنی داری آزمون بارتلت
KMO
بعد
سوال
۷۳۸۳۵/۰
۷۷۳/۰
۰۰۰/۰
۶۷۴/۰
برندگرایی
۱

۷۶۴/۰

۲

۷۵۹/۰

۳

۶۵۸/۰

۴

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر برند گرایی نشان می دهد که میزان شاخص KMO بالاتر از ۶/۰ بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. همچنین نتایج نشان داد که میزان اشتراکات سوالات (ضرایب تعیین سوالات) بالاتر از ۵/۰ است و نیازی به حدف سوالات نمی باشد. میزان تبیین واریانس متغیر متغیر برند گرایی نیز توسط ۴ سوال در حدود ۷۳ درصد می‎باشد.

متغیر عملکرد برند

جدول۴-۱۰) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد برند
میزان تبیین واریانس
ضرایب تعیین سوالات
سطح معنی داری آزمون بارتلت
KMO
بعد
سوال
۸۴۴۹۰/۰
۹۲۳/۰
۰۰۰/۰
۷۱۹/۰
عملکرد برند
۱

۹۰۸/۰

۲

۷۴۵/۰

۳

۸۰۴/۰

۴

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای متغیر عملکرد برند نشان می دهد که میزان شاخص KMO بالاتر از ۶/۰ بوده و به این ترتیب کفایت نمونه گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد، همچنین میزان سطح معنی داری آماره بارتلت کمتر از پنج صدم می باشد که بیانگر مناسب بودن ساختار داده ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی است، به این معنا که وجود ارتباط مناسب بین ساختار داده ها تائید می شود. همچنین نتایج نشان داد که میزان اشتراکات سوالات (ضرایب تعیین سوالات) بالاتر از ۵/۰ است و نیازی به حدف سوالات نمی باشد. میزان تبیین واریانس متغیر متغیر عملکرد برند نیز توسط ۴ سوال در حدود ۸۴ درصد می باشد.

۴-۵) تحلیل عاملی تائیدی
مدل های اندازه گیری متغیرهای تحقیق:
متغیر بازار گرایی

نمودار ۴-۷) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت استاندارد

نمودار ۴-۸) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت اعداد معنی داری

جدول۴-۱۱) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر بازارگرایی
سوال یا سازه
میزان همبستگی با متغیر مکنون (بارعاملی)
آماره
تی
نتیجه
سوال ۱
۸۸/۰
۴۷/۱۶
تائید
سوال۲
۹۳/۰
۰۱/۱۸
تائید
سوال ۳
۹۳/۰
۱۳/۱۸
تائید
سوال ۴
۸۸/۰
۲۲/۱۶
تائید
سوال۵
۸۷/۰
۱۵/۱۶
تائید
سوال۶
۸۸/۰
۲۶/۱۶
تائید
سوال۷
۸۶/۰
۷۱/۱۵
تائید
سوال۸
۸۸/۰
۲۷/۱۶
تائید
سوال۹
۹۳/۰
۱۴/۱۸
تائید
سوال۱۰
۹۴/۰
۱۸/۱۸
تائید
سوال۱۱
۹۲/۰
۷۸/۱۷
تائید
سوال۱۲
۸۹/۰
۶۳/۱۶
تائید
سوال۱۳
۹۱/۰
۴۵/۱۷
تائید
سوال۱۴
۹۰/۰
۰۴/۱۷
تائید
سوال۱۵
۸۹/۰
۶۰/۱۶
تائید
سوال۱۶
۹۲/۰
۷۲/۱۷
تائید

با توجه به جدول (۴-۱۱) مشاهده می شود که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند چرا که میزان آماره تی بالاتر از ۹۶/۱ می باشد. در ادامه به بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر سهولت استفاده پرداخته می شود

جدول ۴-۱۲) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی
شاخص
RMSEA
GFI
IFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
۰۶۴/۰
۸۱/۰
۹۰/۰
۹۰/۰
۸۸/۰
۸۸/۰
حالت مطلوب
۱/۰≥& ≥۰
۱≥ & ≥۸/۰
۱≥ & ۸/۰
۱≥ & ۸/۰
۱≥ &۸/۰
۱≥ &۸/۰

با توجه به جدول (۴-۱۲) مشاهده می شود شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر بازارگرایی در وضعیت مناسب قرار دارد.
متغیر برند گرایی و عملکرد برند

نمودار ۴-۹) مدل اندازه گیری متغیر های برندگرایی و عملکرد برند در حالت اعداد استاندارد

نمودار ۴-۱۰) مدل اندازه گیری متغیر های برندگرایی و عملکرد برند در حالت اعداد معنی داری

جدول۴-۱۳) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر برند گرایی و عملکرد برند
سوال یا سازه
میزان همبستگی با متغیر مکنون (بارعاملی)
آماره تی
نتیجه
سوال ۹
۸۰/۰
۹۸/۱۳
تائید
سوال۱۰
۹۵/۰
۴۹/۱۸
تائید
سوال ۱۱
۹۳/۰
۸۲/۱۷
تائید
سوال ۱۲
۵۷/۰
۹۵/۱۶
تائید
سوال۱۳
۹۲/۰
۶۸/۱۶
تائید
سوال۱۴
۹۳/۰
۸۹/۱۶
تائید
سوال۱۵
۵۷/۰
۷۵/۸
تائید
سوال۱۶
۴۰/۰
۸۲/۵
تائید

با توجه به جدول (۴-۱۳) مشاهده می شود که کلیه سوالات مربوط به متغیرها دارای ضرایب همبستگی معنی داری با متغیر های مکنون هستند چرا که میزان آماره تی بالاتر از ۹۶/۱ می باشد. در ادامه به بررسی شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر سهولت استفاده پرداخته می شود.

جدول ۴-۱۴) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر برند گرایی و عملکرد برند
شاخص
RMSEA
GFI
IFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
۰۷۸/۰
۸۵/۰
۹۱/۰
۹۱/۰
۹۰/۰
۸۷/۰
حالت مطلوب
۱/۰≥& ≥۰
۱≥ & ≥۸/۰
۱≥ & ۸/۰
۱≥ & ۸/۰
۱≥ &۸/۰
۱≥ &۸/۰

با توجه به جدول (۴-۱۴) مشاهده می شود شاخص های معنی داری و برازش مدل اندازه گیری متغیر برند گرایی و عملکرد برند در وضعیت مناسب قرار دارد.

۴-۶) مدل های تحقیق
۴-۶-۱) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد
الف) مدل کلی
با استفاده از این حالت می توان به میزان شدت ارتباط بین دو متغیر مکنون در مدل پی برد واز روی آن در مورد تاثیر متغیر ها بر همدیگراظهار نظر نمود.

نمودار ۴-۱۱) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد
ب) مدل تفکیکی

نمودار ۴-۱۲) مدل پایه تحقیق به صورت تفکیکی ودرحالت استاندارد

۴-۶-۲) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری
با استفاده از این حالت می توان به معنی دار بودن ارتباط بین دو متغیر مکنون در مدل پی برد واز روی آن در مورد رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق اظهار نظرنمود. در رابطه با معنی داری اعداد، باید گفت از آنجایی که در این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵/۰ یا خطای ۰۵/۰ به دنبال آزمون فرضیات هستیم. برای آزمون t اعدادی معنی دار خواهند بود که خارج ازبازه( ۹۶/۱ و ۹۶/۱- )باشند. به این معنی که اگر در آزمون t عددی بین ۹۶/۱ و ۹۶/۱- باشد بی معنا خواهد بود.

الف) در حالت کلی

نمودار ۴-۱۳) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری

ب) در حالت تفکیکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *